Порядок восстановления утраченного паспорта внутренне перемещенными лицами

ПАСПОРТ

Порядок відновлення втраченого паспорта внутрішньо переміщеними особами: недоліки закону та шляхи подолання

 

У статті проаналізовано загальний і спеціальний порядок відновлення втраченого паспорта громадянина України. Зазначено недоліки законодавства стосовно відновлення паспорта внутрішньо переміщеними особами.

Категорія «внутрішньо переміщені особи» є новелою українського законодавства. Її поява пов’язана із початком антитерористичної операції. Спеціальний статус таких осіб врегульовано низкою законів, які, однак, було прийнято з деяким запізненням.

rp_photo-zi-maloep-6-kb-150x150-1-1-1-1.jpg

Надзвичайні обставини зумовили масову міграцію населення окупованих територій у спокійні райони країни. Залишення домівки з таких причин часто призводило до втрати паспорта громадянина України. Право на відновлення втраченого паспорта для внутрішньо переміщених осіб є необхідним, тому має бути детально врегульоване діючим законодавством.

До 2014 року законодавець не стикався з питанням внутрішньо переміщених осіб, тому логічно, що до зазначеного періоду не існувало спеціальних регламентуючих актів. Що стосується наукового вивчення зазначеної теми, то Ж. О. Дзейко здійснила дослідження законодавчої техніки України в цілому. Особливості адміністративно-правового статусу громадян було висвітлено В. К. Колпаковим. Загальну характеристику внутрішньо переміщених осіб було зроблено Ю. І. Римаренком.

Метою статті є висвітлення недоліків законодавства, яке регулює відновлення паспорта внутрішньо переміщеними особами. Для досягнення поставленої мети необхідно: охарактеризувати нормативні акти, що регулюють порядок відновлення паспорта внутрішньо переміщеними особами, їх недоліки, а також розкрити зміст поняття «внутрішньо переміщені особи».

Безпосередньою правовою основою статусу внутрішньо переміщеної особи є Конституція України та Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. №1706-VII.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання в результаті чи з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Згідно з п. 2 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. №509, для того, щоб отримати довідку, повнолітня внутрішньо переміщена особа звертається із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад.

Проблема видачі паспорта громадянина України замість втраченого на сьогодні регламентується Порядком оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 1012 р. № 320 (далі – Порядок).

Відповідно до норм п. 6 Порядку в разі отримання паспорту в іншому територіальному підрозділі для підтвердження видачі втраченого паспорта саме тій особі не пізніше наступного дня після надходження заяви про втрату паспорта до цього територіального підрозділу відсилається запит за формою, наведеною в додатку 12 до Порядку.

Наступним кроком є перевірка інформації, вказаної у запиті. Відомості, наведені в ньому, і прикріплена фотокартка порівнюються з даними заяви про видачу втраченого паспорта та вклеєною до неї фотокарткою. У графі «Службові відмітки» оригіналу заяви проставляється позначка про дату надходження запиту, а також орган, який займається оформленням нового паспорту. Після цього заява поміщається до архівної картотеки.

Після перевірки складається відповідь за формою, встановленою в додатку 13 до Порядку, до якої долучається копія заяви про видачу втраченого паспорта.

Необхідно зазначити, що згідно з положенням ст. 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» оформлення документів здійснює центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері міграції, а саме – відповідний підрозділ Державної міграційної служби (далі – ДМС).

Однією з проблем, із якою досить часто стикаються внутрішньо переміщені особи під час процедури відновлення паспорту, є відмова територіального підрозділу ДМС України у видачі нового документу через неможливість відправлення запиту в зону АТО, або через відсутність відповіді, що є порушенням прав таких осіб.

Законодавством визначено порядок встановлення особи, яка звертається із заявою про відновлення паспорта. Відповідно до п. 8.2 Порядку особі пропонується надати наявні документи з фотокартками. Якщо такі документи відсутні, то за письмовою згодою особи проводиться опитування родичів, сусідів або інших осіб. Їх кількість не може бути менше трьох. Після цього складається акт встановлення особи. Строк встановлення особи складає один місяць, в разі необхідності може бути продовжений до двох.

Аналіз зазначених норм чинного законодавства дозволяє зробити висновок, що в деяких випадках територіальними підрозділами ДМС вживаються далеко не всі заходи щодо видачі паспорта громадянина України замість втраченого.

Правовими механізмами вирішення бездіяльності представників зазначених органів є наступні:

 • письмове звернення до територіального підрозділу ДМС України;
 • письмове звернення до обласного управління ДМС України;
 • адміністративний позов до територіального підрозділу ДМС України (див. Додаток).

Висновки. Встановлений законодавством порядок відновлення паспорту внутрішньо переміщеною особою не позбавлений певних недоліків. Питання видачі паспорта громадянина України замість втраченого регламентується чинними нормативно-правовими актами. Проте відсутність чіткого механізму відновлення паспорту внутрішньо переміщеними особами на рівні спеціального законодавства зумовлює численні проблеми, із якими змушені стикатися на практиці як особи, що звертаються із заявами про відновлення документа, так і працівники відповідних органів.

Адінпозови слід подавати до місцевих судів загальної юрисдикції за належністю.

Додаток

Зразок адміністративного позову про оскарження дій (бездіяльності) суб’єкта
владних повноважень, визнання протиправною відмову у видачі паспорта
замість втраченого та зобов’язання вчинити певні дії

До ______________________________________________

окружного адміністративного суду

ПОЗИВАЧ: ____________________________________(П. І. Б.)

__________________________________________(адреса для листування)

 

                                                                                              ___________________________________________(номер засобу зв’язку)

ВІДПОВІДАЧ:_____________________________________________________________________________________________

(найменування територіального підрозділу)

Управління державної міграційної служби України в__    області_______________________________________________

(найменування області)

                    ____________                                                 (поштова адреса)

                                                         ____________   (номер засобу зв’язку)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про оскарження дій (бездіяльності) суб’єкта владних повноважень,
визнання протиправною відмовуу видачі паспорта замість втраченого
та зобов’язання вчинити певні дії

Я,___________________________________________________________________ ,

(П.І.Б., дата, місяць, рік народження)

до________________________ проживав в________________________________________ ,

(місяць та рік виїзду із зони АТО)                                               (назва населеного пункту в зоні АТО)

з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюд­них проявів насильства, масових порушень прав людини був змушений покинути своє місце проживання та прибув до_________________________________________________________________

(назва населеного пункту теперішнього місця проживання) під час переїзду паспорт було втрачено.

З метою отримання паспорта замість утраченого до територіального підрозділу ДМС України, розташованого за адресою:_____________________________________________

(адреса територіального підрозділу ДМС)

____________________________________________ мною був наданий пакет документів,

(дата подання заяви видачу паспорта)

передбачених діючим законодавством України, проте до цього часу паспорт мені так і не був виданий.

__________________________ на мою адресу надійшов лист відповідача______________ ,

(дата отримання відповіді)                                                                              (дата та вихідний номер)

яким мені відмовлено у видачі паспорта громадянина України замість втраченого у зв’язку зтим, що паспорт, яким мене було документовано, був виданий на території проведення АТО, тому в цей час відсутня можливість проведення заходів, передбачених Наказом № 320 від 13.04.2012 «Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України».

Вважаю такі дії відповідача протиправними та такими, що не відповідають нормам діючого законодавства України з таких підстав:

 • відповідно до норм ст. 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутріш­ньо переміщених осіб» оформлення документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, внутрішньо переміщених осіб здійснює центральний орган виконав­чої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), за місцем проживання внутрішньо переміщеної особи;
 • відповідно до норм п. 6.2 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина Укра­їни, затвердженого наказом МВС України № 320 від 13.04.2012 (далі – Порядок), строк роз­гляду заяви про втрату паспорта – 1 місяць. У разі необхідності проведення додаткової пере­вірки за матеріалами справи про втрату паспорта або несвоєчасного надходження відповіді на направлені запити строк розгляду продовжується не більше ніж на 1 місяць;
 • відповідно до норм п. 8.1 Порядку, якщо в результаті перевірок за заявою про втрату паспорта не буде встановлено особу, що втратила паспорт, проводиться процедура встанов­лення особи;
 • відповідно до норм п. 8.2 Порядку особі пропонується надати наявні документи з фотокартками. За відсутності документів, за якими може бути встановлено особу, з метою встановлення особи за її письмовою згодою проводиться опитування родичів, сусідів або будь-яких інших осіб (не менше трьох). За результатами їх свідчень складається акт вста­новлення особи;
 • відповідно до норм п. 8.3 Порядку, виходячи з обставин документування кожної конкретної особи, під час проведення процедури встановлення особи проводяться всі мож­ливі перевірки за останнім місцем проживання (надсилаються запити до органів внутрішніх справ, МЗС України), а для осіб, які документуються вперше, – також за місцем видачі сві­доцтва про народження для перевірки факту отримання повторного свідоцтва;
 • відповідно до норм п.8.5 Порядку встановлення особи проводиться протягом мі­сяця, а в разі необхідності проведення додаткових перевірок цей строк продовжується до 2 місяців.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що відповідачем не вжиті заходи щодо встанов­лення моєї особи, передбачені п. 8.2 Порядку, зокрема, не запропоновано мені надати наявні документи з фотокартками, не здійснено опитування родичів, сусідів або будь-яких інших осіб та не складено за результатами їхніх свідчень акт встановлення особи.

Відмова у видачі паспорту призводить до суттєвого порушення моїх прав, оскільки усклад­нює процедуру працевлаштування та отримання соціальних виплат, тому відповідно до норм ст. 6 КАС України я маю право звернутися з відповідним позовом до адміністративного суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширю­ється на публічно-правові спори, зокрема на спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи право­вих актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 18 КАС України окружним адміністративним судам підсудні адміністративні справи, однією зі сторін у яких є орган державної влади, інший державний орган.

Відповідно до ст. 162 КАС України у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про визнання протиправними рішення суб’єкта владних повно­важень чи окремих його положень, дій чи бездіяльності та про скасування або визнання нечинним рішення чи окремих його положень, зобов’язання відповідача вчинити певні дії.

Суд може прийняти іншу постанову, яка гарантувала б дотримання й захист прав, свобод та інтересів людини й громадянина, інших суб’єктів у сфері публічно-правових від­носин від порушень із боку суб’єктів владних повноважень.

На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 6, 17, 104, 105, 106, 162 КАС Укра­їни, ст. 6 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», п. п. 8.1-8.5 Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України, затвердженого наказом МВС України№ 320 від 13.04.2012,

 

прошу суд:

 • визнати протиправним відмову відповідача у видачі мені паспорта громадянина України замість втраченого;
 • зобов’язати відповідача здійснити процедуру встановлення моєї особи в порядку, передбаченому нормами п. п. 8.1-8.5 Порядку та видати мені паспорт громадянина України замість втраченого.

Додатки:

 1. Копія позовної заяви для відповідача – 1 екз.
 2. Копії листа відповідачапро відмову у видачі паспорта – 2 екз.

(дата та вихідний номер)

 1. Квитанція про сплату судового збору – 1 екз.

________________                  __________________                  _______________________

(дата)                                        (підпис)                                             (П.І.Б.)

 

Список використаних джерел:

 1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР (зі зміна­ми) II Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № ЗО. – Ст. 141.
 2. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20 жовтня 2014 р. № 1706-VII(зі змінами) II Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № І.-Ст. 1.
 3. Про облік внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509
 4. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11 грудня 2003 р. № 1382-IV(зі змінами) II Відомості Верховної Ради України. – 2004.-№ 15.-Ст. 232.

Про затвердження Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України : Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 13 квітня 2012 р. № 320.

 

 

 Катерина Сєрікова

 Сєвєродонецька приймальня УГСПЛ

 

svsever.lg.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *