Як скласти акт-претензію при неякісному наданні послуг з утримання будинків

До Спілки власників житла України за допомогою звертаються громадяни щодо дій при неякісному наданні чи ненаданні перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Хоча споживач має право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг, проблема надання неякісних житлово-комунальних послуг в Україні є однією з найгостріших соціально-економічних проблем.

Одним з дієвих та необхідних інструментів захисту прав споживача є складання акту-претензії.

Згідно Законів «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів» особа, яка регулярно сплачує за житлово-комунальні послуги, але не отримує їх, має право звернутися до виробника із вимогою поновити надання послуг.

Для того, щоб засвідчити факт ненадання послуг, потрібно скласти у письмовій формі відповідний акт. Без таких актів у кожному конкретному випадку усі претензії до виконавця послуг є абсолютно безпідставні. Або, коли споживач у суді заявляє про те, що послуги йому не надавалися – він повинен це чимось довести. Чинним законодавством визначено порядок складання актів-претензій та їх подання виконавцеві послуг. І тільки такі претензії будуть прийняті виконавцем або судом у якості доказів.

Варто знати також, що згідно законодавства виконавець зобов’язаний підготувати та укласти зі споживачем письмовий договір на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання.

 

 

 

Що таке акт-претензія?

Акт-претензія — це документ встановленої форми, що складається споживачем при перерві в наданні житлово-комунальних послуг, їх ненаданні або наданні не в повному обсязі, та який є підставою для здійснення перерахунку суми оплати за них.

 

Якими нормативно-правовими актами регулюється?

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (далі — Закон) споживач має право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг.

Порядок проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі визначений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2013 р. № 970 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі» (далі — Порядок).

У пункті 11 Порядку вказано, що у разі надходження актів-претензій від споживачів про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі та прийняття виконавцем рішення про їх задоволення, проводиться перерахунок (протягом наступного місяця з дати отримання виконавцем акта-претензії).

Стаття 18 Закону визначає, що у разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо.

Нагадуємо, що всі питання, які не врегулювані зазначеними нормативними актами, можуть бути відображені та деталізовані в договірі на надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій.

Як скласти акт-претензію?

Форма акту-претензії є чітко визначеною та затверджена додатком до згаданого Порядку.

Порядок оформлення та подачі претензії визначається статтею 18 Закону.

Споживач для складення та підписання акта-претензії має право викликати представника виконавця, причому представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.

Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

До акту-претензії варто додати фотофіксацію доказів ненадання або надання послуг не в повному обсязі, і послатися на них в тексті акту.

Що робити після складання акту-претензії?

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.

Акт-претензія реєструється уповноваженими особами виконавця у журналі реєстрації актів-претензій про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі, форма і наявність якого передбачені Порядком.

Як отримати належні документальні підтвердження?

Для підтвердження виклику представника виконавця, окрім особистого/телефонного спілкування радимо надати до канцелярії виконавця лист-виклик у довільній формі, отримавши на вашому примірнику/копії листа відмітку канцелярії з проставленою датою та підписом відповідальної за прийняття особи. У крайньому випадку, якщо виконавець уникає отримання листа, ви маєте змогу надіслати виклик поштовим відправленням з описом вкладення, чек та опис від якого також будуть підтвердженням належного виклику.

Акт-претензію радимо складати у двох екземплярах із оригінальними (некопійованими) підписами — як у випадку підписання його представником виконавця, так і при складанні з іншими споживачами (сусідами) через неприбуття представника. У такому разі, подавши перший примірник виконавцю (аналогічним до виклику способом — із проставлянням відмітки канцелярією, або листом з описом), другий оригінал-примірник лишиться у вас на руках для можливого судового оскарження на випадок “втрати” першого.

Якщо представник виконавця відмовляється підписати акт, то запропонуйте йому зробити про це відповідний запис у акті, а у випадку відмови — зафіксуйте цей факт разом із підписами інших споживачів.

Як оскаржити відмову у задоволенні претензії?

У випадку отримання офіційної відмови у задоволенні вимог щодо перерахунку, ви маєте право оскаржити дане рішення у судовому порядку. Основою доказової бази у справі слугуватимуть договір про надання відповідних послуг та належним чином складений акт-претензія, тому одразу відповідально поставтеся до його складання.

Таким чином, якщо вам було відмовлено у задоволенні претензій, чи ви просто не отримали відповіді, вам треба зберігати всі ці документи для подання їх до суду при розгляді справи про стягнення заборгованості за послуги чи самостійно звернутися до суду з позовом про перерахунок вартості послуг.

Нагадаємо, спори стосовно задоволення претензій споживачів вирішуються в судовому порядку, при цьому, споживачі звільняються від сплати судового збору згідно з Листом Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 09.08.2017 № 93-1517/0/4-17.

Форма виклику

Складається у довільній формі. Наприклад:

Начальнику КП “Комунальщик”
Іванову І.В.
01001, м. Київ, вул. Вулична, 21

Петрова Петра Петровича
01001, м. Київ, вул. Міська, 12
тел. (050) 000-00-00

ВИКЛИК

Відповідно до статті 18 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» прошу направити за адресою мого проживання свого представника для складання акту-претензії щодо неналежного утримання прибудинкової території. Прошу направити представника наступного дня після отримання цієї заяви, тобто «__» _______ 2017. Бажаний час прибуття: 15:00 год. Прощу завчасно повідомити мене телефоном про прибуття представника для спільного огляду прибудинкової території.

«__» _______ 2017                                           Петров П.П.      (підпис)

Виклик отримано «__» _______ 2017   (посада) (ПІБ) (підпис)

Форма акту-претензії

Визначена додатком 1 до Порядку:

Додаток 1
до Порядку

АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

про перерву в наданні послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, їх ненадання або надання не в повному обсязі

 ________________________                                                      ____ ____________ 20 __ р.
(найменування населеного пункту)                                                                                                                 (дата складення)

Згідно з договором № _____________________ від________________

споживач __________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи споживача)

висловлює претензії ________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(найменування суб’єкта господарювання – виконавця)

щодо послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, зокрема стосовно

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(інформація про перерву в наданні послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі)

у період _________________________________________________________________.

У зв’язку з викладеним виконавець повинен забезпечити відповідний рівень надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, усунути порушення, провести перерахунок розміру плати за перерву в наданні таких послуг, їх ненадання або надання не в повному обсязі.

Інші умови:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Цей акт-претензію склали:

виконавець ______________________________
(найменування посади,

прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________

місцезнаходження_______________

телефон ______________________________

________________
(підпис)

М.П.

споживач ____________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

____________________________________,

місцезнаходження або місце проживання

_____________________________________

телефон _____________________________

_____________
(підпис)

Посилання на законодавство

  1. Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
  2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі» від 11 грудня 2013 р. № 970

 

 

spilka.pro

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.