Как украсть нельзя списать оборудование ПАТ «Лисичанский завод «Пролетарий»?

Как украсть нельзя списать оборудование ПАТ «Лисичанский завод «Пролетарий»?

Помните в известной сказке герой ломал голову, где поставить запятую в предложении. В нашем случае, где бы вы не поставили запятую в предложении «украсть нельзя списать» получился все равно один и тот же всем известный результат с  метким народным названием “прихватизация”.

Часть государственного имущества, которое было передано в аренду ПАТ «Лисичанский завод «Пролетарий» в результате долгосрочной его эксплуатации арендатором, по мнению самого арендатора (и сроков эксплуатации?) стало не пригодным. И руководство ПАТ «Лисичанский завод «Пролетарий» подает иск в Хозяйственный суд Луганской области на Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Луганской области о предоставлении разрешения на списание основных средств, наименование, количество и стоимость которых указаны в пункте 1 просительной части искового заявления.

Исковые требования истец обосновал физическим и моральным износом определенных основных средств и невозможностью их использования в хозяйственной деятельности, Истец письмом № 3791 от 21.10.2013 обратился к ответчику с вопросом о предоставлении согласия (согласования) на списание определенных основных средств (согласно перечню). Письмом за № 11-08-05524 от 01.11.2013 ответчик сообщил, что не имеет законных оснований для предоставления разрешения на списание основных средств из-за того, что Порядком списания объектов государственной собственности, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 08.11.2007 № 1314 и Порядком отчуждения объектов государственной собственности, утвержденным Постановлением Кабинета Министров Украины от 06.06.2007 № 803 не предусмотрен механизм списания и отчуждения государственного имущества, переданного в аренду в составе целостных имущественных комплексов государственных предприятий, организаций (их стрктурних подразделений). Не соглашаясь с позицией ответчика, истец обратился в суд с данным иском. И выиграл суд (добавим, что в судах апелляционной .инстанции ответчик не смог отстоять государственные (наши  с вами) интересы).

Без комментариев, более подробнее и длинный список списанного имущества читайте  в  решении суда.

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, [email protected]

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07 травня 2014 року                                                             Справа № 913/285/14

                                                                                             Провадження № 11пн/913/285/14

За позовом Публічного акціонерного товариства “Лисичанський склозавод “Пролетарій”,  м. Лисичанськ Луганської області  

до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області, м. Луганська

про зобов’язання вчинити певні дії

колегія у складі суддів:

Москаленко М.О. – головуючий суддя

Вінніков С.В. – суддя

Голенко І.П. – суддя

секретар судового засідання Морозова С.В.

У засіданні брали участь:

від позивача – Овчаренко Д.О., довіреність № 15 від 06.01.2014

від відповідача – не прибув

    в с т а н о в и в:

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про зобов’язання відповідача – Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області надати дозвіл на списання основних засобів, найменування, кількість та вартість яких зазначені у пункті 1 прохальної частини позовної заяви.

Позовні вимоги позивач обґрунтував фізичним та моральним зносом певних основних засобів та неможливістю їхнього використання в господарській діяльності, Позивач листом № 3791 від 21.10.2013 звернувся до відповідача з питанням щодо надання згоди (погодження) на списання певних основних засобів (згідно переліку). Листом за № 11-08-05524 від 01.11.2013 відповідач повідомив, що не має законних підстав для надання дозволу на списання основних засобів через те, що Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 та Порядком відчуження об’єктів державної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803  не передбачено механізму списання та відчуження державного майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів). Не погоджуючись з позицією відповідача, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Відповідач письмовим відзивом № 10-08-00709 від 17.02.2014 на позовну заяву проти позову заперечив з підстав, зазначених у відзиві.

          У судове засідання прибув повноважні представник позивача.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, вислухавши присутніх під час судового розгляду справи представників учасників судового процесу, суд встановив такі фактичні обставини.

Публічне акціонерне товариство «Лисичанський склозавод «Пролетарій» відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна», на підставі договору оренди від 17.08.2001 № 001036/09 (далі за текстом – договір оренди), укладеного з відповідачем як орендодавцем, є орендарем цілісного майнового комплексу державного підприємства «Ордена Трудового Червоного Прапора державний скляний завод «Пролетарій».

Складовими частинами цілісного майнового комплексу є основні засоби, які обліковуються на балансі підприємства та  в якому, серед іншого, відображаються активи, зобов’язання та власний капітал підприємства.

Відповідно до п.2.1 умов договору оренди Орендодавець передає Орендареві майно для виробництва та оброблення листового скла, виробництва та оброблення інших видів скла та виробів з нього, виробництва та оброблення іншої продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного споживання та реалізації цієї продукції.

Відповідно до п.5.2. Договору оренди Орендар зобов’язується використовувати орендоване майно у відповідності до його цільового призначення, Статуту підприємства і умов договору оренди (п.2.1 договору оренди).

За доводами позивача в процесі господарської діяльності певні основні засоби, що використовуються у процесі виробництва, зазнали фізичного та морального зносу, ремонту не підлягають, що унеможливлює їх використання за цільовим призначенням, визначеним у п.2.1 договору оренди, і зазначене становище вимагає виведення з експлуатації зазначених основних засобів, зняття їх з балансу підприємства (тобто списання), заміну на нові основні засоби.

В обґрунтування доводів про фізичний знос майна позивач надав суду  перелік основних необоротних активів підприємства (том справи 1, а.с. 66 – 113) із зазначенням їх вартості станом на дату передачі майна на баланс позивача, а також Звіт про оцінку вказаного майна від 28.02.2012 (том справи 1, а.с. 114 – 203), Відомість переоцінки необоротних активів ДП «Ордена трудового червоного прапора державний скляний завод «Пролетарій» станом на 31.12.2011 (том справи 2, а..с 1 – 101), Акти технічного стану основних засобів, складені у 2013 році (том справи 2, а.с. 104 – 138)

Відповідно до п. 6.4 договору оренди Орендар має право у встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати орендоване майно.

Відповідно до п.6.2. договору оренди Орендар з дозволу Орендодавця має право вносити зміни до складу орендованого майна, здійснювати реконструкцію і технічне переозброєння орендованого майна, що зумовлює підвищення його вартості.

У зв’язку з фізичним та моральним зносом певних основних засобів та неможливістю їхнього використання в господарській діяльності позивач листом №3791 від 21.10.2013 звернувся до відповідача з питанням щодо надання згоди (погодження) на списання певних основних засобів (згідно зазначеного у листі  переліку).

Листом за № 11-08-05524 від 01.11.2013 відповідач повідомив, що не має законних підстав для надання дозволу на списання основних засобів через те, що Порядком списання об’єктів державної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2007  № 1314 та Порядком відчуження об’єктів державної власності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 № 803,  не передбачено механізму списання та відчуження державного майна, переданого в оренду у складі цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій (їх структурних підрозділів).

Відповідно до п.7.4. Договору оренди Орендодавець зобов’язаний не вчиняти дії, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим майном на умовах договору.

Посилаючись на те, що відповідачем фактично було порушене право ПАТ “Лисичанський склозавод “Пролетарій” на списання орендованого майна, передбачене п.6.4 договору оренди державного майна № 001036/09 від 17.08.2001, позивач звернувся до суду з даним позовом.

Дослідивши обставини справи, надані матеріали, оцінивши надані сторонами докази у їх сукупності, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог та необхідність задоволення позову у повному обсязі з таких підстав.

У відповідності з приписами ст.ст. 3334 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень; докази подаються сторонами та іншими учасниками судового процесу.

Згідно ст. 43 Господарського  процесуального кодексу України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.

На підставі ст. 43 Господарського процесуального кодексу України господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному  розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

Відповідно до ст.3 Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, до об’єктів управління державної власності відноситься державне майно, передане в оренду.

Порядок забезпечення підвищення ефективності використання державного та комунального майна шляхом передачі його в оренду фізичним та юридичним особам врегульовано Законом України” Про оренду державного та комунального майна”.

Укладений між сторонами договір оренди відповідно до вимог статті 759 Цивільного кодексу Українистатті 283 Господарського кодексу України та приписів статей 14101932 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» є підставою для виникнення у його сторін господарських зобов’язань, передбачених статтями 173174175 Господарського кодексу України, статтями 11202509 Цивільного кодексу України та відповідно до ст. 629 Цивільного кодексу України є обов’язковим для виконання сторонами.

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Як наголошує позивач, вбачається з матеріалів справи та не спростовується відповідачем, усі основні засоби, що увійшли до складу цілісного майнового комплексу ДП «Ордену Червоного трудового прапору державний скляний завод «Пролетарій» та передані в оренду та на баланс позивачеві, вільні від будь-яких обтяжень, під арештом та забороною не перебувають. Частина основних засобів, введених в експлуатацію ще у 1987-2000 роках, морально та фізично зношені, непридатні для подальшого використання. Частиною цих основних засобів є відпрацьовані деталі та механізми, які утворилися внаслідок ремонту устаткування, та які вже непридатні для використання у виробництві.

Згідно зі ст. 4 Закону України „Про оренду державного та комунального майна” цілісним майновим комплексом є господарський об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт, послуг) з наданою йому земельною ділянкою, на якій він розміщений, автоматичними інженерними спорудами комунікаціями, системою енергопостачання тощо.

Пунктом 3 Порядку списання об’єктів державної власності, затвердженим  Постановою Кабінету міністрів України № 1314 від 08.11.2007, передбачено, що його дія не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об’єкти житлового фонду, військове майно, державний матеріальний резерв, об’єкти цивільної оборони, цілісні майнові комплекси підприємств тощо).

Водночас умовами п. 6.4 договору оренди встановлено, що Орендар має право у встановленому порядку з дозволу Орендодавця списувати орендоване майно.

Матеріалами справи підтверджено, що в процесі виконання сторонами договору оренди частина орендованого майна втратила придатність до подальшого використання, що  позивачем підтверджено документально зазначеними вище доказами.

Відповідач відмовою у наданні дозволу позивачу на списання частини основних засобів, що входять до складу цілісного майнового комплексу позбавляє останнього можливості провести списання фізично та морально застарілих основних засобів (які не придатні для користування та не підлягають відновному ремонту) з метою технічного переустаткування орендованого майна для підвищення його вартості, а тому не враховує інтереси позивача та фактично перешкоджає підвищенню ефективності використання об’єкта оренди в цілому.

Враховуючи викладене, суд доходить висновку про доведеність права позивача  як орендаря на списання відповідного обладнання. Відповідач як орендодавець (відповідач) вимоги пункту 6.4. договору не виконав, дозвіл позивачу на списання спірного майна за переліком не надав, чим порушив ст.629 Цивільного кодексу України.

При цьому відсутність нормативно – правового регулювання щодо надання дозволу на списання майна не може бути підставою для звільнення відповідача від обов’язків за договором оренди, оскільки наслідком такого звільнення є порушення приписів п. 6 ч. 1  ст. 3 Цивільного кодексу України   та ч. 3  ст. 13 Цивільного кодексу України   щодо балансу інтересів між сторонами договору оренди, тим більше, що позивач звертався до відповідача з метою отримання дозволу на списання лише частки майна за переліком, а не цілісного майнового комплексу.

Таким чином, відповідач мав надати дозвіл на списання орендованого майна у довільній формі, оскільки форма такого дозволу та порядок його надання     не передбачена чинним законодавством.

Аналогічну правову позицію викладено у постановах Донецького апеляційного господарського суду від 21.02.2012 у справі № 12/79пн, від 28.10.2013 у справі № 905/5394/13,

З урахуванням викладеного позовні вимоги є обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Судові витрати на підставі положень ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на позивача у справі, оскільки підставою для відмови відповідачем у  наданні дозволу на списання державного майна стала законодавча неврегульованість даного питання, а не протиправні дії самого відповідача.

          Керуючись  ст.ст. 3334434449828485 Господарського процесуального кодексу України, суд –

                                                        в и р і ш и в :

     1.        Позовні вимоги задовольнити повністю.

2.          Зобов’язати Регіональне відділення Фонду державного майна України по Луганській області (м. Луганськ) надати дозвіл Публічному акціонерному товариству «Лисичанський склозавод «Пролетарій» (м. Лисичанськ Луганської області, код ЄДРПОУ 31380846) на списання таких основних засобів:

№ п/пНайменуванняІнв №Дата вводу в експлуатаціюКількістьПерв. вартістьЗалишкова вартість на 30.06.2001Залишкова вартість на 31.12.20131.          Зварювальний апарат ВС-632261-1637501.10.1990138 869,6846,98169,042.          Трансф-р зварювальн.однопос131-307801.01.196814 423,790,0089,913.          Холодильник “Апшерон”343-611601.06.1982119 834,150,00125,804.          Дифманометр  ДМЭР-М527-289301.07.19891260,05234,615,565.          Дифманометр  ДМЭР-М20621-289301.07.19891260,05234,625,566.          Дифманометр  дослід.ДМЭР-М526-289101.07.19891268,23270,145,567.          Дифманометр  дослід.ДМЭР-М20622-289101.07.19891268,23270,155,568.          Дифманометр ДКО-3702528-289501.07.19891586,4873,3412,959.          Дифманометр ДКО-370220623-289501.07.19891586,4873,3312,9410.          Дифманометр ДКО-370220624-289501.07.19891586,4873,3312,9511.          Дифманометр ДКО-370220625-289501.07.19891586,4973,3312,9412.          Дифманометр ДМЭР-М519-281501.07.19891260,75255,415,5613.          Дифманометр ДМЭР-М520-281701.07.19891249,64244,895,7914.          Дифманометр ДМЭР-М20626-281501.07.19891260,75255,415,5615.          Дифманометр ДМЭР-М20627-281701.07.19891249,64244,885,7816.          Дифманометр ДМЭР-М20628-281701.07.19891249,65244,885,7917.          Дифманометр ДМЭР-м522-285401.07.19891254,45274,295,8218.          Дифманометр ДМЭР-м20629-285401.07.19891254,45274,285,8119.          Дифманометр ДСП з діафра511-208801.07.19891747,07207,4017,3620.          Дифманометр ДСП с діафра20630-208801.07.19891747,07207,4117,3621.          Дифманометр ДСП с діафра20631-208801.07.19891747,07207,4117,3622.          Дифманометр ДСП-0.395518-280601.07.19891764,24293,2117,3623.          Дифманометр ДСП-0.39520632-280601.07.19891764,24293,2217,3624.          Дифманометр ДСП-16517-270901.07.19891729,48224,9517,3825.          Дифманометр ДСП-1620633-270901.07.19891729,48224,9517,3826.          Дифманометр ДСП-1620634-270901.07.19891729,49224,9517,3927.          Дифманометр ДСП-1620635-270901.07.19891729,48224,9417,3828.          Дифманометр ДСП-1620636-270901.07.19891729,49224,9517,3929.          Дифманометр ДСП-1620637-270901.07.19891729,48224,9417,3830.          Дифманометр ДСП-1620638-270901.07.19891729,49224,9517,3931.          Дифманометр ДСС-71516-268901.07.19891746,77270,7517,3632.          Дифманометр ДСС-7120639-268901.07.19891746,77270,7417,3633.          Дифманометр ДСС-7120640-268901.07.19891746,78270,7417,3634.          Перетворювачі НП-П3558-2026601.08.19871180,655 144,729,9935.          Прилад КС-4543-570201.02.198513 879,660,0038,7036.          Прилад КС-420733-570201.02.198513 879,670,0038,7037.          Прилад КСП-4536-526401.07.198913 606,1544,3738,7038.          Прилад КСП-4539-556401.10.198911 664,370,0038,7039.          Прилад КСП-4540-557701.10.198912 240,120,0038,6940.          Прилад КСП-4544-573301.10.198912 939,600,0038,7041.          Прилад КСП-4545-578501.10.198912 937,820,0038,7042.          Прилад КСП-4556-2017501.07.198912 937,480,0038,7043.          Прилад КСП-420734-556401.10.198911 664,380,0038,7044.          Прилад КСП-420735-557701.10.198912 240,140,0038,7145.          Прилад КСП-420736-573301.10.198912 939,610,0038,7046.          Прилад КСП-420737-578501.10.198912 937,830,0038,7047.          Прилад КСП-420738-578501.10.198912 937,830,0038,7048.          Прилад КСП-420739-578501.10.198912 937,830,0038,6949.          Прилад КСП-420740-578501.10.198912 937,830,0038,7150.          Прилад КСП-420741-578501.10.198912 937,840,0038,7051.          Прилад КСП-420742-2017501.07.198912 937,500,0038,7052.          Прилад КСП-420743-2017501.07.198912 937,490,0038,7053.          Прилад КСП-420744-2017501.07.198912 937,500,0038,7054.          Прилад КСУ-2-003541-562601.05.198411 374,080,0030,6855.          Прилад КСУ-2557-2025501.12.198912 498,940,0030,6856.          Прилад термовимірюваль.КТУ-533-331701.03.19921707,20261,7930,5957.          Прилад термовимірюваль.КТУ-20754-331701.03.19921707,21261,8030,6058.          Прилад-рівнемір КДС-3538-556201.08.198611 070,080,0024,1559.          Прилад- рівнемір КДС-320755-556201.08.198611 070,080,0024,1460.          Промисл.телеуст-ка  ТУ-63550-1599001.07.198911 583,801 551,859,6461.          Промисл.телеуст-ка  ТУ-6320756-1599001.07.198911 583,801 551,859,6362.          Промисл.телеустан-ка ТУ-6515-268701.07.198911 584,081 759,649,6363.          Промисл.телеустан-ка ТУ-620757-268701.07.198911 584,091 759,659,6464.          Промис.телеустанов.ПТУ-4551-1599201.07.198911 488,871 905,919,6565.          Промис.телеустанов.ПТУ-4559-2049701.07.198911 457,791 955,479,6466.          Промис.телеустанов.ПТУ-420758-1599201.07.198911 488,881 905,929,6667.          Промис.телеустанов.ПТУ-420759-1599201.07.198911 488,881 905,929,6668.          Промис.телеустанов.ПТУ-420760-1599201.07.198911 488,881 905,929,6669.          Промис.телеустанов.ПТУ-420761-1599201.07.198911 488,881 905,929,6670.          Промис.телеустанов.ПТУ-420762-1599201.07.198911 488,881 905,929,6671.          Промис.телеустанов.ПТУ-420763-1599201.07.198911 488,881 905,929,6672.          Промис.телеустанов.ПТУ-420764-1599201.07.198911 488,871 905,929,6573.          Промис.телеустанов.ПТУ-420765-1599201.07.198911 488,881 905,929,6574.          Промис.телеустанов.ПТУ-420766-1599201.07.198911 488,871 905,929,6575.          Промис.телеустанов.ПТУ-420767-1599201.07.198911 488,881 905,929,6576.          Промис.телеустанов.ПТУ-420768-1599201.07.198911 488,871 905,929,6577.          Промис.телеустанов.ПТУ-420769-1599201.07.198911 488,881 905,929,6578.          Промис.телеустанов.ПТУ-420770-2049701.07.198911 457,801 955,489,6579.          Промис телеустанов.ПТУ-420771-2049701.07.198911 457,801 955,489,6580.          Промис.телеустанов.ПТУ-420772-2049701.07.198911 457,801 955,489,6581.          Промис.телеустанов.ПТУ-420773-2049701.07.198911 457,801 955,489,6582.          Промис.телеустанов.ПТУ-420774-2049701.07.198911 457,801 955,489,6583.          Промис.телеустанов.ПТУ-420775-2049701.07.198911 457,801 955,489,6484.          САУК-П530-289901.07.198919 916,3064 588,62161,2585.          Столи для президіуму571-676401.06.1973114 677,640,0069,4686.          Столи для президіуму20813-676401.06.1973114 677,660,0069,4887.          Телеустановка ПТУ-43548-1533001.09.198711 810,86566,078,0288.          Телеустановка ПТУ-4320814-1533001.09.198711 810,87566,088,0289.          Телефон “Спектр-305″580-1639801.03.1993131 222,440,1521,7890.          Телефон “Спектр-305″20815-1639801.03.1993131 222,440,1421,7791.          Прилад УКТП-МС405-2051701.07.1989119 555,3918 498,961 277,8592.          Прилад УКТП-МС20823-2051701.07.1989119 555,4018 498,961 277,8593.          Прилад програм.УПК534-365901.01.1988130 075,66123,26494,8894.          Холодильник “Чинар”575-1638901.10.1991142 667,88593,53522,0595.          Холодильник “Чинар”20824-1638901.10.1991142 667,90593,54522,0796.          Холодильник *Донбасс*577-1639201.07.1985153 791,79246,33515,0497.          Холодильник *Донбасс*20825-1639201.07.1985153 791,80246,33515,0498.          Холодильник *Чинар-3*578-1639401.10.1990143 062,98314,97520,0299.          Холодильник *Чинар-3*20826-1639401.10.1990143 062,99314,97520,02100.          Шафа полірован.плат.573-1613501.11.1984115 251,00105,10134,28101.          Шафа полірован.плат.20852-1613501.11.1984115 251,01105,10134,28102.          Компресор ПКС-5.25409-2052401.07.1997113 040,285 098,63978,59103.          Наждачний станок20509-380601.01.1970110 295,650,00363,31104.          Печат. станок д\нанес. малюнку на скло3036-1700401.11.200011 495,673 859,36263,00105.          Насос  2К-63074-1697301.12.199911 549,621 425,53176,44106.          Насос К 18183732-1696901.09.199911 010,343 215,99108,10107.          Насос К20/30872-1626501.06.199214 288,6138,45169,55108.          Насос3719-1697601.03.1999155 935,7513 112,205 291,56109.          Принтер  Epson FX-11703386-7201.12.2000118 356,592 782,50142,10110.          Принтер EPSON FX 11705509-2044201.02.1997121 231,100,00140,77111.          Стол 2-х тумбовий883-680701.07.1987114 581,50128,07162,47112.          Холодильник “Апшерон”892-710901.01.1979165 864,770,00229,40113.          Холодильник “Кристалл”20510-711001.07.1987113 099,220,00129,89114.          Шафа меблева3171-711301.03.199913 006,27500,53110,61115.          Шафа платтяна880-672901.02.198319 540,71102,68121,90116.          Шафа платтяна881-673001.02.1983110 549,9592,78121,90117.          Шафа платтяна882-674101.12.1983111 187,8394,45121,73118.          Шафа платтяна889-705001.07.1987110 458,0474,24122,62119.          Зварювальний апарат ВД-30020511-710501.05.19911965,351 342,3362,89120.          Шафа книжкова5061-713801.06.1976110 476,110,0050,90121.          Шафа книжкова5435-713801.06.1976110 475,900,0050,90122.          Шафа платтяна полір.20479-3501.11.19841467,080,00178,42123.          Шафа платтяна полір.20498-3501.11.19841470,350,00200,40124.          Кухня4069-3029001.06.200111 774,43864,51587,60125.          лавка “Інсбрук”4067-3028801.06.200111 697,85787,93587,60126.          Диван-ліжко2513-666901.06.19811764,550,00309,63127.          Диван-ліжко20084-666901.06.19811764,560,00309,63128.          Диван-ліжко20480-716901.06.19861712,79110,01309,63129.          Компьютер IBM-486D20064-2041501.09.199517 328,782 873,11147,36130.          Машинка д/закатки оковоч.ленти3990-1529801.04.199811 070,641 320,0078,30131.          Насос ГНОМ980-1696101.11.19961811,08952,4259,93132.          Насос консольн.КБЦМ 3/17978-1656301.05.19951803,8274,7544,75133.          Друкарська машинка «Україна»1071-676101.08.19841129 111,58210,081 364,38134.          Радіотелефон SN 258 R3429-2049301.04.200011 259,101 756,5551,93135.          Рельсосверлильки973-650101.03.1991118 806,7543,24625,12136.          Рельсосверлильки21071-650101.03.1991118 806,7743,25625,13137.          Зварювальний трансф. ТДК-31969-1697801.11.19941977,53244,4973,58138.          Зварювальний трасформатор4620-*29.09.20011535,760,0077,77139.          Сигналізатори рівня982-1529701.06.199112 585,3675,5930,91140.          Станок рейкосвердлильний3749-1696501.12.1999112 182,175 520,431 808,29141.          Стол 2-х тумбовий1721-1201.11.19841493,850,00178,19142.          Таль електрична979-1696001.11.1993130 100,61497,871 121,14143.          Токарний гвинторіз.станок970-410201.09.1992199 892,18151,868 356,57144.          Тумбочки4123-15522/809.07.19921185,020,0085,98145.          Тумбочки5058-15522/809.07.19921185,030,0086,06146.          Тумбочки21081-15522/809.07.19921185,030,0085,97147.          Шафа книжкова1072-782701.08.199019 210,24242,6494,60148.          Шафа книжкова20501-713801.06.1976116 994,750,0082,58149.          Шафа платтяна полір.20496-3501.11.19841393,740,00145,47150.          Шафа платтяна полір.21082-3501.11.19841393,750,00145,46151.          Шафи дводверні4117-15522/209.07.19921385,380,00129,01152.          Шафи дводверні5057-15522/209.07.19921385,390,00129,01153.          Шафи збірні4966-15522/109.07.19921414,900,00129,01154.          р/т SN-258 Hands Ultra з чохлом3929-3013901.04.200111 079,221 145,3253,59155.          р/т SN-258 Hands Ultra з чохлом3931-3014001.04.200111 079,221 145,3253,59156.          р/т SN-258 Hands Ultra з чохлом3932-3014101.04.200111 079,221 145,3253,59157.          р/т SN-258 Hands Ultra з чохлом3935-3014201.04.200111 079,221 145,3253,59158.          Станок  рейкорізний3751-1696601.12.1999114 289,635 071,611 362,64159.          Вентилятор  ВВД-81125-402601.01.1948144 730,700,00333,01160.          Голтовочний барабан3098-1658801.12.199913 862,381 466,25439,93161.          Скиповий підіймач с ред1118-401701.01.19481548 222,650,003 304,38162.          Кондиціонер К-2-013350-1656101.04.200017 064,191 126,82291,44163.          Телегр.апарат РМ-801683-2044501.03.1992116 544,55530,97243,54164.          Телегр.апарат РМ-8021088-2044501.03.1992116 544,56530,96243,53165.          Холодильник “Чинар -3″2686-1655801.10.1990113 262,15261,43132,73166.          Воз.лин.А-25 по заводу2658-82901.01.1945176,663 720,7441,56167.          Каб.л.6кв.подс-2нас.Доне2656-82401.01.196218 193,064 020,303 190,43168.          Каб.лин.1кв.отТП до цеху2652-81901.01.196911 191,461 963,93522,96169.          Каб.лин.1кв.подс2*ППСШУ12634-79201.01.19591727,891 113,40349,84170.          Каб.лин.1кв.подс2*РП ППС2632-78901.01.195911 117,591 159,53535,79171.          Каб.лин.1кв.подс2*РП-7ЛД2630-78701.01.19591982,681 961,85388,67172.          Каб.лин.1кв.подс2*РП-ППС2629-78601.01.19591967,051 881,50388,67173.          Каб.лин.1кв.подс2*РП22ПП2631-78801.01.195911 268,141 636,54594,54174.          Каб.лин.1кв.подс2*РП23ПП2633-79001.01.19591724,351 303,44344,26175.          Каб.лин.1кв.подс2*ТП-2А2625-78201.01.195911 874,932 804,41732,09176.          Каб.лин.1кв.подс2*ТШУ-122624-78101.01.195913 659,212 402,121 435,94177.          Каб.лин.1кв.подс2*ТШУ-142628-78501.01.195913 118,241 690,251 435,94178.          Каб.лин.1кв.подс2*ТШУ-152627-78401.01.195913 661,892 784,561 430,27179.          Каб.лин.1кв.подс2*ТШУ-162626-78301.01.195913 719,482 445,111 458,92180.          Каб.лин.1кв.подс2*ТШУ-172623-78001.01.195913 630,032 421,371 424,43181.          Каб.лин.6кв подс2до под.2636-79701.01.195911 447,921 422,72579,11182.          Каб.лин.6кв.РУ-6до подс-2645-81101.01.196715 690,819 734,002 565,16183.          Каб.лин.6кв.от РУ-6 доТП2651-81801.01.19691401,562 947,43183,32184.          Каб.лин.6кв.от РУ-6*подс2643-80801.01.196712 273,5912 234,481 000,68185.          Каб.лин.6кв.от РУ-6*подс2644-80901.01.196712 141,653 721,85960,69186.          Каб.лин.6кв.отРУ-2*подст2650-81701.01.19701422,296 226,14191,64187.          Каб.лин.6кв.отРУ-6*подст2646-81201.01.196712 937,487 695,201 282,61188.          Каб.лин.6кв.подс2*подст.2635-79601.01.195911 366,911 462,24696,47189.          Каб.лин.ТП-4А до цеху-12653-82001.01.195913 097,933 762,051 340,83190.          Каб.лин.подс-5до козл.кр2649-81501.01.196912 746,031 683,111 257,92191.          Каб.лин.подс-5до мост.кр2648-81401.01.19671918,311 855,77580,24192.          Каб.лин.подс-5до парокот2647-81301.01.196719 864,946 087,614 292,05193.          Каб.лин1.от подст2*ППСРП2638-79901.01.195911 582,052 396,65620,85194.          Каб.лин6.от подс2*хозфек2640-80301.01.196714 585,266 699,091 788,39195.          Каб.лин6.подс2*Химколони2637-79801.01.1958112 404,233 564,694 806,55196.          Камери КСО-2721221-1639701.09.1992128 042,04857,901 878,09197.          Камери КСО-27221129-1639701.09.1992128 042,05857,911 878,10198.          Камери КСО-27221130-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10199.          Камери КСО-27221131-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10200.          Камери КСО-27221132-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10201.          Камери КСО-27221133-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,09202.          Камери КСО-27221134-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10203.          Камери КСО-27221135-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,09204.          Камери КСО-27221136-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10205.          Камери КСО-27221137-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,09206.          Камери КСО-27221138-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10207.          Камери КСО-27221139-1639701.09.1992128 042,06857,901 878,10208.          Камери КСО-27221140-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10209.          Камери КСО-27221141-1639701.09.1992128 042,06857,901 878,10210.          Камери КСО-27221142-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10211.          Камери КСО-27221143-1639701.09.1992128 042,06857,901 878,10212.          Камери КСО-27221144-1639701.09.1992128 042,05857,901 878,10213.          Камери КСО-27221145-1639701.09.1992128 042,06857,901 878,10214.          Міліамперметр1243-530001.01.1971114 970,190,00104,95215.          Міліамперметр21153-530001.01.1971114 970,190,00104,95216.          Модем3182-201.07.19981358,40611,0916,96217.          Мультиплексор3184-301.07.199814 012,491 789,41114,11218.          Осцилограф1244-581501.03.198617 104,28155,94108,15219.          Подстанція трансфор.ТП-41207-169801.01.19701542 119,7614 863,7351 508,52220.          Прилад  ИР-02001238-312001.05.19901421 358,05301,406 654,76221.          Прилад Ф-41031249-2022401.05.199013 063,7258,6568,28222.          Прилад Ф-410321166-2022401.05.199013 063,7258,6668,27223.          Прилад ЦРО-203944-3016001.04.20011938,00598,09127,94224.          Сервер з джерелом б/перебійн. Живлення3188-401.02.2000118 853,257 401,42739,03225.          Станок токарно-гвинторізн1229-407101.01.1971183 941,973 012,943 985,60226.          Частотомір  ел.рахувальн.1247-2022201.05.1977112 162,920,0077,56227.          Шафа кухонна1252-684501.02.1986111 172,0585,3993,49228.          Т/ПБГВ:парокот.-ЛДФ2831-76701.01.196711 765 010,650,0077 986,57229.          Т/ПБГВ:парокот.-ЛТФ2833-77001.01.19671160 282,270,008 566,90230.          Т/ПБГВ:парокот.-ЛТФ2836-88101.01.19671363 156,020,0021 186,90231.          Т/ПБГВ:скл.сировини-ЛДФ2834-77301.01.19671506 120,660,0021 399,16232.          Т/в кол.ВК18-ЛТФ2815-68601.01.19661541 083,610,0029 363,84233.          Т/т ЛТФ-підійм.участок2817-68801.01.19661692 640,470,0032 632,52234.          Т/т кол.ВК18-ЛТФ2816-68701.01.196611 397 507,130,0068 072,50235.          Т/т парокотельн.-ЛТФ2818-69001.01.19661388 592,710,0020 056,93236.          Т/т фильтр.станц.-2820-70201.01.1966113 309,590,009 544,61237.          Тех.вода: парокот.-ЛТФ2830-76601.01.19671559 619,780,0028 163,52238.          П/в дим.труба прокат.-ЖК2863-67501.01.1967179 560,700,003 914,71239.          Водопров/водопров.пароко1886-92001.01.195411 374 516,510,0019 193,48240.          Водопров/парок от-зав.пар1885-91901.01.1954126 137,950,0021 594,11241.          Водопровід вул. Мічурина (тех.вода)1884-91801.01.1961132 156,250,0013 931,72242.          Кан.:ЛТФ-узл.кол.КФ1278-62001.01.196617 396,713 169,972 853,42243.          Канал.душ.с/глиба-КФузл.1274-61601.01.196411 372,74354,26618,58244.          Насос ЭПЗ 10-10 И4ДИ14273-1702901.12.20001448,302 304,3675,68245.          П/пр котельн-стар.котель1306-71601.01.19541117 421,441 679,0019 322,22246.          П/пр котельн.-ЛДФ1309-72101.01.195412 425 155,40397,6431 506,99247.          П/пр парокот.-ЛТФ1313-72601.01.19671113 496,283 820,9022 001,34248.          П/пр парокот.-составной1312-72501.01.19671316 319,200,0016 348,43249.          Т/сеть:парокот.-ЛТФ1318-73101.01.19671124 109,871 218,0019 273,04250.          Т/сеть:парокот.-скл.сиров1314-72701.01.1967145 800,805 631,8828 442,17251.          Т/сеть:скл.сиров-составн1315-72801.01.1967124 330,950,0015 547,67252.          Шафа упр-ния насосом1357-1698601.01.1967184 121,350,001 028,82253.          Шафа упр-ния насосом21206-1698601.01.1967184 121,370,001 028,82254.          Г/пр ГРП15-непрер.прокат1325-74101.01.195816 111,684 080,854 144,26255.          В/пр лин.ЛДФ-прокат1335-75901.01.1970119 352,770,001 318,10256.          В/пр лин.ЛДФ-прокат1336-76001.01.1970118 376,710,001 318,10257.          В/пр ст/вата-нов.компрес1326-74601.01.19701169 769,550,0011 259,99258.          Водонагрівач електр.1401-1548001.12.199114 564,39545,08315,81259.          Водонагрівач електр.21208-1548001.12.199114 564,40545,07315,80260.          Установка осушен. воздуху1397-1521101.12.197611 080 817,480,0092 349,41261.          Установка осушен. воздуху20449-1521101.12.197611 080 817,480,0092 349,41262.          Димосос Д-10 з ел.двиг.2693-200101.01.1966151 056,730,001 095,57263.          Дымосос Д-10 з ел.двиг.2707-202901.01.1966151 056,730,001 095,57264.          Котел утилізатор2735-1684801.12.199311 274,231 820,64921,03265.          Натрій-катіоновий фильтр2704-202001.01.196718 320,131 026,171 181,04266.          Натрій-катіоновий фильтр2705-202201.01.196717 864,74458,921 181,04267.          Паров.котел N1 ДКВР-10-12696-200401.01.19651204 743,9075 852,3822 227,97268.          Экономайзер вод.сист.ЦКК2702-201201.01.1955197 425,344 256,868 620,77269.          Экономайзер вод.сист.ЦКК2703-201901.01.1955190 840,844 012,818 082,15270.          Бетоноустановка СБ-1852928-1683601.05.1993113 732,20724,081 973,74271.          Платформен. электротележка ЕП0112 ПБ3272-648401.01.20011224 270,4923 040,7127 986,55272.          Холодильник “Норд -428″4158-1641401.12.2000111 869,10553,04543,21273.          Холодильник “Норд” -3-х камерний3251-1633401.07.1999115 455,86569,23539,12274.          машина мозаїчно-шліфувальна3892-3013201.04.200112 199,956 628,26299,87275.          Диван2422-1682101.03.19891493,070,00139,77276.          Відеокамера с об”єктивом МВК 4 мм3271-2031401.12.200012 229,821 031,15101,98277.          Відеомонітор 53276-2031501.12.20001725,96634,5633,06278.          Відеопідсилювач3280-2031601.12.20001242,40349,0011,03279.          Компресор3085-2101.04.200012 600,321 693,64460,25280.          Компьютер YEKTRA YE 5/121618-2045201.12.199618 047,481 731,2553,14281.          Кондиціонер побутовий К 2 – 013246-901.07.2000110 326,62837,27448,38282.          Манометр порш.образ.МТU601477-538601.12.1982155 773,480,00197,08283.          Прилад  В-1241469-312901.05.1991116 950,631 844,08280,65284.          Прилад  Г-1231468-312801.05.1991143 789,58808,22724,87285.          Прилад  Г3-341471-313101.05.1991122 694,05793,99375,73286.          Прилад  Е7-151470-313001.05.1991126 006,66931,24430,23287.          Прилад ППЧ-7М часовий1478-560501.01.19841465,120,005,80288.          Прилад Щ-312911-2055201.01.199213 718,44352,88472,83289.          Прилад Щ-3121315-2055201.01.199213 718,45352,88472,83290.          Устан-ка пров.т/скоп.УРПТ-21479-561701.02.198412 466 189,380,0026 115,92291.          Эл.кара ЕП-01121498-693901.03.198811 687 372,35713,2818 153,11292.          Электрокаменка  ИЭТ-611459-486601.06.198818 841,58174,11211,64293.          Прилад  Р-30031475-335701.02.1994118 407,4967,78620,36294.          Принтер матричний Epson-2180 А33285-101.12.2000113 670,812 335,53187,05295.          Насос ц/б 6-тиренч.ШДП-52085-598501.01.196611 780,230,00157,20296.          Автоцистерна2948-101.03.1993136 539,095 019,38672,85297.          Компьютер 486 (Б)2950-101.05.1996143 645,71508,60737,83298.          Компьютер 486 DX 4/1002349-2033501.07.1996126 757,971 903,02158,08299.          Компьютер 486 DX4/100879-101.07.1996112 126,981 682,1170,72300.          Компьютер 486(Б)1505-101.05.1996144 535,61788,39289,90301.          Компьютер 486.DX4/1002129-1656601.07.199618 722,852 133,5753,14302.          Компьютер Celeron 366 (ООБ)3325-2057701.09.1999121 042,774 359,34219,69303.          Компьютер Celeron 366 (ОТИЗ)3316-2057301.09.199915 250,254 145,6854,77304.          Компьютер Celeron 366 (финанс.)3460-2058001.09.199917 162,364 145,69292,28305.          Компьютер HP Vecta 5/1204164-1657401.12.1996110 685,151 823,4670,55306.          Компьютер HP Vecta 5/1204166-1657401.12.1996143 864,581 823,45290,07307.          Компьютер HP Vecta 5/1204167-1657401.12.1996110 685,151 823,4670,55308.          Компьютер IBM-486D5434-2041501.09.1995148 057,200,00289,48309.          Компьютер IBM-486D20091-2041501.09.1995148 057,200,00289,48310.          Компьютер Pentium-166 2.2140-1658101.02.1997141 576,852 211,49290,67311.          Монитор DAEWOO-142951-201.02.199712 165,46167,5715,19312.          Прилад *Мерник*2899-2037101.05.198812 491,01220,3264,01313.          Прилад *Мерник*3903-2037101.05.198812 620,15209,5164,01314.          Принтер EPSON FX-117020112-2042201.09.1995125 913,33810,95140,23315.          Принтер EPSON FX-117020113-2042201.09.1995134 458,90810,95186,34316.          Принтер FX-11701605-2043301.03.1996139 048,90299,62186,75317.          Принтер Lexmark Optra 3124791-2059601.12.200011 914,941 461,1275,02318.          компьютер 350 – Pentium3729-50001.02.1999123 821,173 128,46750,48319.          Приб. д/опред.плотности1536-574901.01.196512 530 739,130,0012 596,45320.          Друкарська машинка “ЯТРАНЬ”2164-732101.01.19771333 192,600,00635,99321.          Шафа платтяна2165-1558001.01.197812 539,670,0031,87322.          Піанино *Україна*2319-676001.08.198415 338,73111,2575,08323.          Друкарська машинка-Листвиця1624-333401.03.19921514,9327,266,88324.          Друкарська машинка-Листвиця21344-333401.03.19921514,950,006,88325.          Друкарська машинка-Ятрань1671-2042401.03.199613 705,46105,0166,24326.          Друкарська машинка-Ятрань21345-2042401.03.199613 705,48105,0166,26327.          Друкарська машинка-Ятрань21346-2042401.03.199613 705,48105,0166,24328.          Путорозрахункова машинка PLUS3546-2058401.02.2001116 026,572 262,59838,45329.          Комплект офісних столів (ПЭО)3517-2057501.11.200011 797,80713,2154,72330.          Компьютер 486.VL 24/66824-201.04.1996139 873,711 768,120,18331.          Компьютер 486/1002976-455701.07.1996137 422,361 962,420,06332.          Компьютер ALR OPTIMA SL1616-2044601.02.1997131 665,902 757,230,22333.          Компьютер Celeron 366 (ОМТС)3454-2057601.09.1999121 041,784 145,680,08334.          Компьютер Celeron 366 (бух.сбыта.)3339-2058301.09.1999121 041,784 145,680,08335.          Компьютер HP Vectra 5/124169-1657501.01.1997131 200,923 738,410,05336.          Компьютер Pentium-120PCL20107-2044501.02.1997130 925,482 638,220,01337.          Кондиціонер1680-2044101.08.199619 202,37169,78133,08338.          Копір. апарат EP-10501592-1642001.09.199519 632,203 328,840,08339.          Монітор DAEWOO144126-1657801.02.199719 323,76160,010,13340.          Монітор DAEWOO144684-1657801.02.199719 323,760,000,13341.          Охоронно-пожежна сигналізація3814-3024601.05.200115 610,5315 446,342 838,88342.          Охоронно-пожежна сигналізація20000-3024601.05.200112 911,607 723,171 415,98343.          Принтер EPSON FX 117020110-2044201.02.1997121 231,10810,950,09344.          Принтер EPSON FX 117020111-2044201.02.1997121 231,10810,950,09345.          Принтер EPSON FX-11701600-2042201.09.1995125 899,88810,950,09346.          Принтер EPSON FX-117020114-2042201.09.1995125 900,13810,950,09347.          Принтер FX-11701606-2043401.03.1996129 426,22124,200,08348.          Принтер HP DJ 690C20125-2044101.02.199714 806,12124,200,03349.          Принтер лазерний HP LJ5P1601-2042701.09.1995115 476,75931,800,10350.          Принтер лазерний HP LJ5P20115-2042701.09.1995115 476,81931,810,10351.          Принтер лазерний1497-2033901.09.1995115 527,71519,560,09352.          Принтер матричний  Epson 2180 A33625-2059201.12.2000129 959,432 335,530,00353.          Системний блок 4860/4/101607-2043501.03.1996130 293,65358,610,00354.          Системний блок 4860/4/1020126-2043501.03.1996130 293,65358,610,00355.          Системний блок 4860/4/1020127-2043501.03.1996130 293,65358,610,00356.          Сканер HP SCAN JA4P2135-1657601.02.1997122 211,34406,370,09357.          Факс Panasonik 680F (ОМТС)3404-2048101.07.199916 736,40863,110,00358.          Холодильник *Чинар*20140-1551401.07.199211 223,45170,72268,66359.          Автотент с трос. на КАМАЗ20512-1658401.04.1998124 078,001 234,84925,67360.          А/м УАЗ 31512(7099)3486-1658001.05.20001318 617,687 743,2313 146,59361.          Автопогрузчик ЛЗ-4.081/12987-1401.07.19911400 729,540,0019 559,21362.          Автопогрузчик ЛЗ-4.081/12994-2601.08.19891405 010,740,0026 450,74363.          Автопогрузчик ЛЗ-408162998-3601.11.19961637 794,5032 381,5830 255,55364.          Автопогрузчик3492-1657801.12.19991341 536,9496 846,4830 255,63365.          Автопогрузчик3773-3005330.03.20011285 573,688 233,2237 169,86366.          Трактор СШ-252995-3001.07.19951238 096,3955 051,3613 726,92367.          А/м “КАМАЗ”5410(02771АР)1937-707501.06.199011 395 809,737 723,1029 529,42368.          А/м ГАЗ-53(01966АР)бензово1928-651101.03.1991139 627,262 004,059 372,17369.          Меблі в кабінет директора4793-2059801.02.200112 575,642 057,91105,69370.          Трактор СШ-528589-*28.03.2008138 150,330,0010 891,24371.          А/бусиТ-3205 (19534)1956-1657201.12.199212 000 283,202 521,2019 776,60372.          А/мМАЗ-503(КСЗ-57731) 116021950-1637901.10.199015 272 419,787 316,0949 902,44373.          П/приц.ОДАЗ-9357 (05539АМ,05540,05538АМ)1932-694301.12.19881712 705,951 880,265 950,80374.          Рахувальна машинка МК-591959-687901.04.1988157,76252,150,77375.          Строгальний станок2192-357601.01.19501220 434,420,002 226,99376.          Радіостанція ALAN -48 PLUS3296-2045301.11.199712 249,76441,6816,99377.          Радіостанція АLAN 483736-3002813.03.200111 235,371 847,0718,05378.          Радіотелефон SW-25823383-1510801.11.20001186,602 774,912,63379.          Стол письмовий3308-2046501.12.199711 237,94149,3527,00380.          Стол письмовий3309-2046701.12.199715 077,19166,21110,51381.          Шафа книжна4244-713801.06.1976110 476,110,0050,90382.          Шафа плат.3-х дверна1629-674201.12.1983112 374,0291,7396,99383.          Шафа платтяна1628-673201.02.1983112 547,5884,8496,99384.          Холодильник “Норд”  1-камерний3724-2500331.08.1998113 903,03196,84330,80385.          Автомат газводи2103-330901.02.1992190 298,39112,333 422,68386.          Принтер FX-11702130-1657001.09.1996124 887,45212,81140,50387.          Контейнера ПКС-2.852350-339301.07.19941993,8046,9149,46388.          Контейнера ПКС-2.852351-350201.07.199411 521,6358,4468,29389.          Контейнера ПКС-2.852376-1388501.03.19941754,38107,7336,53390.          Контейнера ПКС-2.852381-1855301.11.19921413,590,0011,82391.          Контейнера ПКС-2.852382-1856201.12.19921156,63100,396,80392.          Контейнера ПКС-2.852384-1856401.09.199611 169,5271,9968,93393.          Контейнера ПКС-2.8522616-339301.07.19941993,8046,9049,44394.          Контейнера ПКС-2.8522617-339301.07.19941993,8046,9049,44395.          Контейнера ПКС-2.8522618-339301.07.19941993,8046,9049,44396.          Контейнера ПКС-2.8522619-339301.07.19941993,8046,9049,44397.          Контейнера ПКС-2.8522620-339301.07.19941993,8046,9049,44398.          Контейнера ПКС-2.8522621-339301.07.19941993,8046,9049,44399.          Контейнера ПКС-2.8522622-339301.07.19941993,8046,9049,44400.          Контейнера ПКС-2.8522623-339301.07.19941993,8046,9049,44401.          Контейнера ПКС-2.8522624-339301.07.19941993,8046,9049,44402.          Контейнера ПКС-2.8522625-339301.07.19941993,8046,9049,44403.          Контейнера ПКС-2.8522626-339301.07.19941993,8046,9049,44404.          Контейнера ПКС-2.8522627-339301.07.19941993,8046,9149,44405.          Контейнера ПКС-2.8522628-339301.07.19941993,8046,9149,44406.          Контейнера ПКС-2.8522629-339301.07.19941993,8046,9149,44407.          Контейнера ПКС-2.8522630-339301.07.19941993,8046,9149,44408.          Контейнера ПКС-2.8522631-339301.07.19941993,8046,9149,44409.          Контейнера ПКС-2.8522632-339301.07.19941993,8046,9149,44410.          Контейнера ПКС-2.8522633-339301.07.19941993,8046,9149,44411.          Контейнера ПКС-2.8522634-339301.07.19941993,8046,9149,44412.          Контейнера ПКС-2.8522635-339301.07.19941993,8046,9149,44413.          Контейнера ПКС-2.8522636-339301.07.19941993,8046,9149,44414.          Контейнера ПКС-2.8522637-339301.07.19941993,8046,9149,44415.          Контейнера ПКС-2.8522638-339301.07.19941993,8046,9149,44416.          Контейнера ПКС-2.8522639-339301.07.19941993,8046,9149,44417.          Контейнера ПКС-2.8522640-339301.07.19941993,8046,9149,44418.          Контейнера ПКС-2.8522641-339301.07.19941993,8046,9149,44419.          Контейнера ПКС-2.8522642-339301.07.19941993,8046,9149,44420.          Контейнера ПКС-2.8522643-339301.07.19941993,8046,9149,44421.          Контейнера ПКС-2.8522644-339301.07.19941993,8046,9149,44422.          Контейнера ПКС-2.8522645-339301.07.19941993,8046,9149,44423.          Контейнера ПКС-2.8522646-339301.07.19941993,8046,9149,44424.          Контейнера ПКС-2.8522647-339301.07.19941993,8046,9149,44425.          Контейнера ПКС-2.8522648-339301.07.19941993,8046,9149,44426.          Контейнера ПКС-2.8522649-339301.07.19941993,8046,9149,44427.          Контейнера ПКС-2.8522650-339301.07.19941993,8046,9149,44428.          Контейнера ПКС-2.8522651-339301.07.19941993,8046,9149,44429.          Контейнера ПКС-2.8522652-339301.07.19941993,8046,9149,44430.          Контейнера ПКС-2.8522653-339301.07.19941993,8046,9149,44431.          Контейнера ПКС-2.8522654-339301.07.19941993,8046,9149,44432.          Контейнера ПКС-2.8522655-339301.07.19941993,8046,9149,44433.          Контейнера ПКС-2.8522656-339301.07.19941993,8046,9149,44434.          Контейнера ПКС-2.8522657-339301.07.19941993,8046,9149,44435.          Контейнера ПКС-2.8522658-339301.07.19941993,8046,9149,44436.          Контейнера ПКС-2.8522659-339301.07.19941993,8046,9149,44437.          Контейнера ПКС-2.8522660-339301.07.19941993,8046,9149,44438.          Контейнера ПКС-2.8522661-339301.07.19941993,8046,9149,44439.          Контейнера ПКС-2.8522662-339301.07.19941993,8046,9149,44440.          Контейнера ПКС-2.8522663-339301.07.19941993,8046,9149,44441.          Контейнера ПКС-2.8522664-339301.07.19941993,8046,9149,44442.          Контейнера ПКС-2.8522665-339301.07.19941993,8046,9149,44443.          Контейнера ПКС-2.8522666-339301.07.19941993,8046,9149,44444.          Контейнера ПКС-2.8522667-339301.07.19941993,8046,9149,44445.          Контейнера ПКС-2.8522668-339301.07.19941993,8046,9149,44446.          Контейнера ПКС-2.8522669-339301.07.19941993,8046,9149,44447.          Контейнера ПКС-2.8522670-339301.07.19941993,8046,9149,44448.          Контейнера ПКС-2.8522671-339301.07.19941993,8046,9149,44449.          Контейнера ПКС-2.8522672-339301.07.19941993,8046,9149,44450.          Контейнера ПКС-2.8522673-339301.07.19941993,8046,9149,44451.          Контейнера ПКС-2.8522674-339301.07.19941993,8046,9149,44452.          Контейнера ПКС-2.8522675-339301.07.19941993,8046,9149,44453.          Контейнера ПКС-2.8522676-339301.07.19941993,8046,9149,44454.          Контейнера ПКС-2.8522677-339301.07.19941993,8046,9149,44455.          Контейнера ПКС-2.8522678-339301.07.19941993,8046,9149,44456.          Контейнера ПКС-2.8522679-339301.07.19941993,8046,9149,44457.          Контейнера ПКС-2.8522680-339301.07.19941993,8046,9149,44458.          Контейнера ПКС-2.8522681-339301.07.19941993,8046,9149,44459.          Контейнера ПКС-2.8522682-339301.07.19941993,8046,9149,44460.          Контейнера ПКС-2.8522683-339301.07.19941993,8046,9149,44461.          Контейнера ПКС-2.8522684-339301.07.19941993,8046,9149,44462.          Контейнера ПКС-2.8522685-339301.07.19941993,8046,9149,44463.          Контейнера ПКС-2.8522686-339301.07.19941993,8046,9149,44464.          Контейнера ПКС-2.8522687-339301.07.19941993,8046,9149,44465.          Контейнера ПКС-2.8522688-339301.07.19941993,8046,9149,44466.          Контейнера ПКС-2.8522689-339301.07.19941993,8046,9149,44467.          Контейнера ПКС-2.8522690-339301.07.19941993,8046,9149,44468.          Контейнера ПКС-2.8522691-339301.07.19941993,8046,9149,44469.          Контейнера ПКС-2.8522692-339301.07.19941993,8046,9149,44470.          Контейнера ПКС-2.8522693-339301.07.19941993,8046,9149,44471.          Контейнера ПКС-2.8522694-339301.07.19941993,8046,9149,44472.          Контейнера ПКС-2.8522695-339301.07.19941993,8046,9149,45473.          Контейнера ПКС-2.8522696-339301.07.19941993,8046,9149,44474.          Контейнера ПКС-2.8522697-339301.07.19941993,8046,9149,45475.          Контейнера ПКС-2.8522698-339301.07.19941993,8046,9149,44476.          Контейнера ПКС-2.8522699-339301.07.19941993,8046,9149,45477.          Контейнера ПКС-2.8522700-339301.07.19941993,8046,9149,44478.          Контейнера ПКС-2.8522701-339301.07.19941993,8046,9149,45479.          Контейнера ПКС-2.8522702-339301.07.19941993,8046,9149,44480.          Контейнера ПКС-2.8522703-339301.07.19941993,8046,9149,45481.          Контейнера ПКС-2.8522704-339301.07.19941993,8146,9149,45482.          Контейнера ПКС-2.8522705-339301.07.19941993,8046,9149,45483.          Контейнера ПКС-2.8522706-339301.07.19941993,8146,9149,45484.          Контейнера ПКС-2.8522707-339301.07.19941993,8046,9149,45485.          Контейнера ПКС-2.8522708-339301.07.19941993,8146,9149,45486.          Контейнера ПКС-2.8522709-339301.07.19941993,8046,9149,45487.          Контейнера ПКС-2.8522710-339301.07.19941993,8146,9149,45488.          Контейнера ПКС-2.8522711-339301.07.19941993,8046,9149,45489.          Контейнера ПКС-2.8522712-339301.07.19941993,8146,9149,45490.          Контейнера ПКС-2.8522713-339301.07.19941993,8046,9149,45491.          Контейнера ПКС-2.8522714-339301.07.19941993,8146,9149,45492.          Контейнера ПКС-2.8522715-339301.07.19941993,8046,9149,45493.          Контейнера ПКС-2.8522716-339301.07.19941993,8146,9149,45494.          Контейнера ПКС-2.8522717-339301.07.19941993,8046,9149,45495.          Контейнера ПКС-2.8522718-339301.07.19941993,8146,9149,45496.          Контейнера ПКС-2.8522719-339301.07.19941993,8046,9149,45497.          Контейнера ПКС-2.8522720-339301.07.19941993,8146,9149,45498.          Контейнера ПКС-2.8522721-339301.07.19941993,8046,9149,45499.          Контейнера ПКС-2.8522722-339301.07.19941993,8146,9149,45500.          Контейнера ПКС-2.8522723-339301.07.19941993,8046,9149,45501.          Контейнера ПКС-2.8522724-339301.07.19941993,8146,9149,45502.          Контейнера ПКС-2.8522725-339301.07.19941993,8046,9149,45503.          Контейнера ПКС-2.8522726-339301.07.19941993,8146,9149,45504.          Контейнера ПКС-2.8522727-339301.07.19941993,8046,9149,45505.          Контейнера ПКС-2.8522728-339301.07.19941993,8246,9149,46506.          Контейнера ПКС-2.8522729-339301.07.19941993,8046,9149,45507.          Контейнера ПКС-2.8522730-339301.07.19941993,8246,9149,46508.          Контейнера ПКС-2.8522731-339301.07.19941993,8046,9149,45509.          Контейнера ПКС-2.8522732-339301.07.19941993,8246,9149,46510.          Контейнера ПКС-2.8522733-339301.07.19941993,8046,9149,45511.          Контейнера ПКС-2.8522734-339301.07.19941993,8246,9149,46512.          Контейнера ПКС-2.8522735-339301.07.19941993,8046,9149,45513.          Контейнера ПКС-2.8522736-339301.07.19941993,8246,9149,46514.          Контейнера ПКС-2.8522737-339301.07.19941993,8046,9149,45515.          Контейнера ПКС-2.8522738-339301.07.19941993,8246,9149,46516.          Контейнера ПКС-2.8522739-339301.07.19941993,8046,9149,45517.          Контейнера ПКС-2.8522740-339301.07.19941993,8246,9149,46518.          Контейнера ПКС-2.8522741-339301.07.19941993,8046,9149,45519.          Контейнера ПКС-2.8522742-339301.07.19941993,8246,9149,46520.          Контейнера ПКС-2.8522743-339301.07.19941993,8046,9149,45521.          Контейнера ПКС-2.8522744-339301.07.19941993,8246,9149,46522.          Контейнера ПКС-2.8522745-339301.07.19941993,8046,9149,45523.          Контейнера ПКС-2.8522746-339301.07.19941993,8246,9149,46524.          Контейнера ПКС-2.8522747-339301.07.19941993,8046,9149,45525.          Контейнера ПКС-2.8522748-339301.07.19941993,8246,9149,46526.          Контейнера ПКС-2.8522749-339301.07.19941993,8046,9149,45527.          Контейнера ПКС-2.8522750-339301.07.19941993,8246,9149,46528.          Контейнера ПКС-2.8523751-339301.07.19941993,8046,9149,45529.          Контейнера ПКС-2.8523752-339301.07.19941993,8246,9149,46530.          Контейнера ПКС-2.8523753-339301.07.19941993,8046,9149,45531.          Контейнера ПКС-2.8523754-339301.07.19941993,8246,9149,46532.          Контейнера ПКС-2.8523755-339301.07.19941993,8046,9149,45533.          Контейнера ПКС-2.8523756-339301.07.19941993,8246,9149,46534.          Контейнера ПКС-2.8523757-339301.07.19941993,8046,9149,45535.          Контейнера ПКС-2.8523758-339301.07.19941993,8246,9149,46536.          Контейнера ПКС-2.8523759-339301.07.19941993,8046,9149,45537.          Контейнера ПКС-2.8523760-339301.07.19941993,8246,9149,46538.          Контейнера ПКС-2.8523761-339301.07.19941993,8046,9149,45539.          Контейнера ПКС-2.8523762-339301.07.19941993,8246,9149,46540.          Контейнера ПКС-2.8523763-339301.07.19941993,8046,9149,46541.          Контейнера ПКС-2.8523764-339301.07.19941993,8246,9149,46542.          Контейнера ПКС-2.8523765-339301.07.19941993,8046,9149,46543.          Контейнера ПКС-2.8523766-339301.07.19941993,8246,9149,46544.          Контейнера ПКС-2.8523767-339301.07.19941993,8046,9149,46545.          Контейнера ПКС-2.8523768-339301.07.19941993,8246,9149,46546.          Контейнера ПКС-2.8523769-339301.07.19941993,8046,9149,46547.          Контейнера ПКС-2.8523770-339301.07.19941993,8246,9149,46548.          Контейнера ПКС-2.8523771-339301.07.19941993,8046,9149,46549.          Контейнера ПКС-2.8523772-339301.07.19941993,8246,9149,46550.          Контейнера ПКС-2.8523773-339301.07.19941993,8046,9149,46551.          Контейнера ПКС-2.8523774-339301.07.19941993,8246,9149,46552.          Контейнера ПКС-2.8523775-339301.07.19941993,8046,9149,46553.          Контейнера ПКС-2.8523776-339301.07.19941993,8246,9149,46554.          Контейнера ПКС-2.8523777-339301.07.19941993,8046,9149,46555.          Контейнера ПКС-2.8523778-339301.07.19941993,8246,9149,46556.          Контейнера ПКС-2.8523779-339301.07.19941993,8046,9149,46557.          Контейнера ПКС-2.8523800-339301.07.19941993,8246,9149,46558.          Контейнера ПКС-2.8523801-339301.07.19941993,8046,9149,46559.          Контейнера ПКС-2.8523802-339301.07.19941993,8246,9149,46560.          Контейнера ПКС-2.8523803-339301.07.19941993,8046,9149,46561.          Контейнера ПКС-2.8523804-339301.07.19941993,8246,9149,46562.          Контейнера ПКС-2.8523805-339301.07.19941993,8046,9149,46563.          Контейнера ПКС-2.8523806-339301.07.19941993,8246,9149,46564.          Контейнера ПКС-2.8523807-339301.07.19941993,8046,9149,46565.          Контейнера ПКС-2.8523808-339301.07.19941993,8246,9149,46566.          Контейнера ПКС-2.8523809-339301.07.19941993,8046,9149,46567.          Контейнера ПКС-2.8523810-339301.07.19941993,8246,9149,46568.          Контейнера ПКС-2.8523811-339301.07.19941993,8046,9149,46569.          Контейнера ПКС-2.8523812-339301.07.19941993,8246,9149,46570.          Контейнера ПКС-2.8523813-339301.07.19941993,8046,9149,46571.          Контейнера ПКС-2.8523814-339301.07.19941993,8246,9149,46572.          Контейнера ПКС-2.8523815-339301.07.19941993,8046,9149,46573.          Контейнера ПКС-2.8523816-339301.07.19941993,8246,9149,46574.          Контейнера ПКС-2.8523817-350201.07.199411 521,6458,4468,29575.          Контейнера ПКС-2.8523818-350201.07.199411 521,6458,4468,29576.          Контейнера ПКС-2.8523819-350201.07.199411 521,6458,4468,29577.          Контейнера ПКС-2.8523820-350201.07.199411 521,6458,4468,29578.          Контейнера ПКС-2.8523821-350201.07.199411 521,6458,4468,29579.          Контейнера ПКС-2.8523822-350201.07.199411 521,6458,4468,29580.          Контейнера ПКС-2.8523823-350201.07.199411 521,6458,4468,29581.          Контейнера ПКС-2.8523824-350201.07.199411 521,6458,4468,29582.          Контейнера ПКС-2.8523825-350201.07.199411 521,6458,4468,29583.          Контейнера ПКС-2.8523826-350201.07.199411 521,6458,4468,29584.          Контейнера ПКС-2.8523827-350201.07.199411 521,6458,4368,28585.          Контейнера ПКС-2.8523828-350201.07.199411 521,6458,4368,29586.          Контейнера ПКС-2.8523829-350201.07.199411 521,6458,4368,28587.          Контейнера ПКС-2.8523830-350201.07.199411 521,6458,4368,29588.          Контейнера ПКС-2.8523831-350201.07.199411 521,6458,4368,28589.          Контейнера ПКС-2.8523832-350201.07.199411 521,6458,4368,29590.          Контейнера ПКС-2.8523833-350201.07.199411 521,6458,4368,28591.          Контейнера ПКС-2.8523834-350201.07.199411 521,6458,4368,29592.          Контейнера ПКС-2.8523835-350201.07.199411 521,6458,4368,28593.          Контейнера ПКС-2.8523836-350201.07.199411 521,6458,4368,29594.          Контейнера ПКС-2.8523837-350201.07.199411 521,6458,4368,28595.          Контейнера ПКС-2.8523838-350201.07.199411 521,6458,4368,30596.          Контейнера ПКС-2.8523839-350201.07.199411 521,6458,4368,28597.          Контейнера ПКС-2.8523840-350201.07.199411 521,6458,4368,30598.          Контейнера ПКС-2.8523841-350201.07.199411 521,6458,4368,28599.          Контейнера ПКС-2.8523842-350201.07.199411 521,6458,4368,30600.          Контейнера ПКС-2.8523843-350201.07.199411 521,6458,4368,28601.          Контейнера ПКС-2.8523844-350201.07.199411 521,6458,4368,30602.          Контейнера ПКС-2.8523845-350201.07.199411 521,6458,4368,28603.          Контейнера ПКС-2.8523846-350201.07.199411 521,6458,4368,30604.          Контейнера ПКС-2.8523847-350201.07.199411 521,6458,4368,28605.          Контейнера ПКС-2.8523848-350201.07.199411 521,6458,4368,30606.          Контейнера ПКС-2.8523849-350201.07.199411 521,6458,4368,28607.          Контейнера ПКС-2.8523850-350201.07.199411 521,6458,4368,30608.          Контейнера ПКС-2.8523851-350201.07.199411 521,6458,4368,28609.          Контейнера ПКС-2.8523852-350201.07.199411 521,6458,4368,30610.          Контейнера ПКС-2.8523853-350201.07.199411 521,6458,4368,28611.          Контейнера ПКС-2.8523854-350201.07.199411 521,6358,4368,29612.          Контейнера ПКС-2.8523855-350201.07.199411 521,6458,4368,28613.          Контейнера ПКС-2.8523856-350201.07.199411 521,6358,4368,29614.          Контейнера ПКС-2.8523857-350201.07.199411 521,6458,4368,28615.          Контейнера ПКС-2.8523858-350201.07.199411 521,6358,4368,29616.          Контейнера ПКС-2.8523859-350201.07.199411 521,6558,4368,29617.          Контейнера ПКС-2.8523860-350201.07.199411 521,6358,4368,29618.          Контейнера ПКС-2.8523861-350201.07.199411 521,6558,4368,29619.          Контейнера ПКС-2.8523862-350201.07.199411 521,6358,4368,29620.          Контейнера ПКС-2.8523863-350201.07.199411 521,6558,4368,29621.          Контейнера ПКС-2.8523864-350201.07.199411 521,6358,4368,29622.          Контейнера ПКС-2.8523865-350201.07.199411 521,6558,4368,29623.          Контейнера ПКС-2.8523866-1388501.03.19941754,40107,7336,53624.          Контейнера ПКС-2.8523867-1388501.03.19941754,40107,7336,53625.          Контейнера ПКС-2.8523868-1388501.03.19941754,39107,7336,52626.          Контейнера ПКС-2.8523869-1388501.03.19941754,40107,7336,53627.          Контейнера ПКС-2.8523870-1388501.03.19941754,39107,7336,52628.          Контейнера ПКС-2.8523871-1388501.03.19941754,40107,7336,53629.          Контейнера ПКС-2.8523872-1388501.03.19941754,39107,7336,52630.          Контейнера ПКС-2.8523873-1388501.03.19941754,40107,7336,53631.          Контейнера ПКС-2.8523874-1388501.03.19941754,39107,7336,53632.          Контейнера ПКС-2.8523875-1388501.03.19941754,40107,7336,53633.          Контейнера ПКС-2.8523876-1388501.03.19941754,39107,7336,53634.          Контейнера ПКС-2.8523877-1388501.03.19941754,40107,7336,53635.          Контейнера ПКС-2.8523878-1388501.03.19941754,39107,7336,53636.          Контейнера ПКС-2.8523879-1388501.03.19941754,40107,7336,53637.          Контейнера ПКС-2.8523880-1388501.03.19941754,39107,7336,53638.          Контейнера ПКС-2.8523881-1388501.03.19941754,40107,7336,53639.          Контейнера ПКС-2.8523882-1388501.03.19941754,39107,7336,54640.          Контейнера ПКС-2.8523883-1388501.03.19941754,40107,7336,53641.          Контейнера ПКС-2.8523884-1388501.03.19941754,38107,7336,53642.          Контейнера ПКС-2.8523885-1388501.03.19941754,40107,7336,53643.          Контейнера ПКС-2.8523886-1855301.11.19921413,590,0011,82644.          Контейнера ПКС-2.8523887-1855301.11.19921413,590,0011,82645.          Контейнера ПКС-2.8523888-1855301.11.19921413,590,0011,82646.          Контейнера ПКС-2.8523889-1855301.11.19921413,590,0011,82647.          Контейнера ПКС-2.8523890-1855301.11.19921413,590,0011,82648.          Контейнера ПКС-2.8523891-1855301.11.19921413,590,0011,82649.          Контейнера ПКС-2.8523892-1855301.11.19921413,590,0011,82650.          Контейнера ПКС-2.8523893-1855301.11.19921413,590,0011,82651.          Контейнера ПКС-2.8523894-1856201.12.19921156,63100,396,80652.          Контейнера ПКС-2.8523895-1856201.12.19921156,63100,406,80653.          Контейнера ПКС-2.8523896-1856201.12.19921156,63100,406,80654.          Контейнера ПКС-2.8523897-1856201.12.19921156,63100,396,79655.          Контейнера ПКС-2.8524017-1856401.09.199611 169,5271,9968,92656.          Контейнера ПКС-2.8524018-1856401.09.199611 169,5271,9968,92657.          Контейнера ПКС-2.8524019-1856401.09.199611 169,5271,9968,92658.          Контейнера ПКС-2.8524020-1856401.09.199611 169,5271,9968,92659.          Контейнера ПКС-2.8524021-1856401.09.199611 169,5271,9968,92660.          Контейнера ПКС-2.8524022-1856401.09.199611 169,5271,9968,92661.          Контейнера ПКС-2.8524023-1856401.09.199611 169,5271,9968,91662.          Контейнера ПКС-2.8524024-1856401.09.199611 169,5271,9968,92663.          Контейнера ПКС-2.8524025-1856401.09.199611 169,5271,9968,91664.          Контейнера ПКС-2.8524026-1856401.09.199611 169,5271,9968,92665.          Контейнера ПКС-2.8524027-1856401.09.199611 169,5471,9968,93666.          Контейнера ПКС-2.8524028-1856401.09.199611 169,5271,9968,92667.          Контейнера ПКС-2.8524029-1856401.09.199611 169,5471,9968,93668.          Контейнера ПКС-2.8524030-1856401.09.199611 169,5271,9968,93669.          Контейнера ПКС-2.8524031-1856401.09.199611 169,5471,9968,93670.          Контейнера ПКС2М-2.852370-1260601.06.19931504,72225,8923,09671.          Контейнера ПКС2М-2.852371-1272101.06.19931580,9485,7526,56672.          Контейнера ПКС2М-2.852372-1274901.06.19931610,6190,1227,93673.          Контейнера ПКС2М-2.852373-1284301.06.19931616,1490,9628,17674.          Контейнера ПКС2М-2.852380-1845601.11.19921395,74372,9011,56675.          Контейнера ПКС2М-2.8524032-1260601.06.19931504,72225,8823,08676.          Контейнера ПКС2М-2.8524033-1260601.06.19931504,72225,8823,08677.          Контейнера ПКС2М-2.8524034-1260601.06.19931504,72225,8823,08678.          Контейнера ПКС2М-2.8524035-1260601.06.19931504,72225,8823,08679.          Контейнера ПКС2М-2.8524036-1260601.06.19931504,72225,8823,08680.          Контейнера ПКС2М-2.8524037-1260601.06.19931504,72225,8823,07681.          Контейнера ПКС2М-2.8524038-1260601.06.19931504,72225,8823,08682.          Контейнера ПКС2М-2.8524039-1260601.06.19931504,72225,8823,07683.          Контейнера ПКС2М-2.8524040-1260601.06.19931504,72225,8823,08684.          Контейнера ПКС2М-2.8524041-1260601.06.19931504,72225,8823,07685.          Контейнера ПКС2М-2.8524042-1260601.06.19931504,72225,8823,08686.          Контейнера ПКС2М-2.8524043-1260601.06.19931504,72225,8823,07687.          Контейнера ПКС2М-2.8524044-1260601.06.19931504,72225,8823,08688.          Контейнера ПКС2М-2.8524045-1260601.06.19931504,72225,8823,07689.          Контейнера ПКС2М-2.8524046-1260601.06.19931504,72225,8823,08690.          Контейнера ПКС2М-2.8524047-1260601.06.19931504,72225,8823,07691.          Контейнера ПКС2М-2.8524048-1260601.06.19931504,72225,8823,08692.          Контейнера ПКС2М-2.8524049-1260601.06.19931504,72225,8823,07693.          Контейнера ПКС2М-2.8524050-1260601.06.19931504,72225,8823,08694.          Контейнера ПКС2М-2.8524051-1260601.06.19931504,72225,8823,07695.          Контейнера ПКС2М-2.8524052-1260601.06.19931504,72225,8823,08696.          Контейнера ПКС2М-2.8524053-1260601.06.19931504,72225,8823,07697.          Контейнера ПКС2М-2.8524054-1260601.06.19931504,72225,8823,08698.          Контейнера ПКС2М-2.8524055-1260601.06.19931504,72225,8823,07699.          Контейнера ПКС2М-2.8524056-1260601.06.19931504,72225,8823,08700.          Контейнера ПКС2М-2.8524057-1260601.06.19931504,72225,8823,07701.          Контейнера ПКС2М-2.8524058-1260601.06.19931504,72225,8823,08702.          Контейнера ПКС2М-2.8524059-1260601.06.19931504,72225,8823,07703.          Контейнера ПКС2М-2.8524060-1260601.06.19931504,72225,8823,08704.          Контейнера ПКС2М-2.8524061-1260601.06.19931504,72225,8823,07705.          Контейнера ПКС2М-2.8524062-1260601.06.19931504,72225,8823,08706.          Контейнера ПКС2М-2.8524063-1260601.06.19931504,73225,8823,08707.          Контейнера ПКС2М-2.8524064-1260601.06.19931504,72225,8823,08708.          Контейнера ПКС2М-2.8524065-1260601.06.19931504,73225,8823,08709.          Контейнера ПКС2М-2.8524066-1260601.06.19931504,72225,8823,08710.          Контейнера ПКС2М-2.8524067-1260601.06.19931504,73225,8823,08711.          Контейнера ПКС2М-2.8524068-1260601.06.19931504,72225,8823,08712.          Контейнера ПКС2М-2.8524069-1260601.06.19931504,73225,8823,08713.          Контейнера ПКС2М-2.8524070-1260601.06.19931504,72225,8823,08714.          Контейнера ПКС2М-2.8524071-1260601.06.19931504,73225,8823,08715.          Контейнера ПКС2М-2.8524072-1260601.06.19931504,72225,8823,08716.          Контейнера ПКС2М-2.8524073-1260601.06.19931504,73225,8823,08717.          Контейнера ПКС2М-2.8524074-1260601.06.19931504,72225,8823,08718.          Контейнера ПКС2М-2.8524075-1260601.06.19931504,73225,8823,08719.          Контейнера ПКС2М-2.8524076-1260601.06.19931504,72225,8823,08720.          Контейнера ПКС2М-2.8524077-1260601.06.19931504,73225,8823,08721.          Контейнера ПКС2М-2.8524078-1260601.06.19931504,72225,8823,08722.          Контейнера ПКС2М-2.8524079-1260601.06.19931504,73225,8823,08723.          Контейнера ПКС2М-2.8524080-1260601.06.19931504,72225,8823,08724.          Контейнера ПКС2М-2.8524081-1260601.06.19931504,73225,8823,08725.          Контейнера ПКС2М-2.8524082-1260601.06.19931504,72225,8823,08726.          Контейнера ПКС2М-2.8524083-1260601.06.19931504,73225,8823,08727.          Контейнера ПКС2М-2.8524084-1260601.06.19931504,72225,8823,08728.          Контейнера ПКС2М-2.8524085-1260601.06.19931504,73225,8823,08729.          Контейнера ПКС2М-2.8524086-1260601.06.19931504,72225,8823,08730.          Контейнера ПКС2М-2.8524087-1260601.06.19931504,73225,8823,08731.          Контейнера ПКС2М-2.8524088-1260601.06.19931504,72225,8823,08732.          Контейнера ПКС2М-2.8524089-1260601.06.19931504,73225,8823,08733.          Контейнера ПКС2М-2.8524090-1260601.06.19931504,72225,8823,08734.          Контейнера ПКС2М-2.8524091-1260601.06.19931504,73225,8823,08735.          Контейнера ПКС2М-2.8524092-1260601.06.19931504,72225,8823,08736.          Контейнера ПКС2М-2.8524093-1260601.06.19931504,73225,8823,08737.          Контейнера ПКС2М-2.8524094-1260601.06.19931504,72225,8823,08738.          Контейнера ПКС2М-2.8524095-1260601.06.19931504,73225,8823,08739.          Контейнера ПКС2М-2.8524096-1260601.06.19931504,72225,8823,08740.          Контейнера ПКС2М-2.8524097-1260601.06.19931504,73225,8823,08741.          Контейнера ПКС2М-2.8524098-1260601.06.19931504,72225,8823,08742.          Контейнера ПКС2М-2.8524099-1260601.06.19931504,73225,8823,08743.          Контейнера ПКС2М-2.8524100-1260601.06.19931504,72225,8823,08744.          Контейнера ПКС2М-2.8524101-1260601.06.19931504,73225,8823,08745.          Контейнера ПКС2М-2.8524102-1260601.06.19931504,72225,8823,08746.          Контейнера ПКС2М-2.8524103-1260601.06.19931504,73225,8823,08747.          Контейнера ПКС2М-2.8524104-1260601.06.19931504,72225,8823,08748.          Контейнера ПКС2М-2.8524105-1260601.06.19931504,73225,8823,08749.          Контейнера ПКС2М-2.8524106-1260601.06.19931504,72225,8923,08750.          Контейнера ПКС2М-2.8524107-1260601.06.19931504,73225,8923,08751.          Контейнера ПКС2М-2.8524108-1260601.06.19931504,72225,8923,08752.          Контейнера ПКС2М-2.8524109-1260601.06.19931504,73225,8923,08753.          Контейнера ПКС2М-2.8524110-1260601.06.19931504,72225,8923,08754.          Контейнера ПКС2М-2.8524111-1260601.06.19931504,73225,8923,08755.          Контейнера ПКС2М-2.8524112-1260601.06.19931504,72225,8923,08756.          Контейнера ПКС2М-2.8524113-1260601.06.19931504,73225,8923,08757.          Контейнера ПКС2М-2.8524114-1260601.06.19931504,72225,8923,08758.          Контейнера ПКС2М-2.8524115-1260601.06.19931504,73225,8923,08759.          Контейнера ПКС2М-2.8524116-1260601.06.19931504,72225,8923,08760.          Контейнера ПКС2М-2.8524117-1260601.06.19931504,73225,8923,08761.          Контейнера ПКС2М-2.8524118-1260601.06.19931504,72225,8923,08762.          Контейнера ПКС2М-2.8524119-1260601.06.19931504,73225,8923,08763.          Контейнера ПКС2М-2.8524120-1260601.06.19931504,72225,8923,08764.          Контейнера ПКС2М-2.8524121-1260601.06.19931504,73225,8923,08765.          Контейнера ПКС2М-2.8524122-1260601.06.19931504,72225,8923,08766.          Контейнера ПКС2М-2.8524123-1260601.06.19931504,73225,8923,08767.          Контейнера ПКС2М-2.8524124-1260601.06.19931504,72225,8923,08768.          Контейнера ПКС2М-2.8524125-1260601.06.19931504,73225,8923,08769.          Контейнера ПКС2М-2.8524126-1260601.06.19931504,72225,8923,08770.          Контейнера ПКС2М-2.8524127-1260601.06.19931504,73225,8923,08771.          Контейнера ПКС2М-2.8524128-1260601.06.19931504,72225,8923,08772.          Контейнера ПКС2М-2.8524129-1260601.06.19931504,73225,8923,08773.          Контейнера ПКС2М-2.8524130-1260601.06.19931504,72225,8923,08774.          Контейнера ПКС2М-2.8524131-1260601.06.19931504,73225,8923,08775.          Контейнера ПКС2М-2.8524132-1260601.06.19931504,72225,8923,08776.          Контейнера ПКС2М-2.8524133-1260601.06.19931504,73225,8923,08777.          Контейнера ПКС2М-2.8524134-1260601.06.19931504,72225,8923,08778.          Контейнера ПКС2М-2.8524135-1260601.06.19931504,73225,8923,08779.          Контейнера ПКС2М-2.8524136-1260601.06.19931504,72225,8923,08780.          Контейнера ПКС2М-2.8524137-1260601.06.19931504,74225,8923,09781.          Контейнера ПКС2М-2.8524138-1260601.06.19931504,72225,8923,08782.          Контейнера ПКС2М-2.8524139-1260601.06.19931504,74225,8923,09783.          Контейнера ПКС2М-2.8524140-1260601.06.19931504,72225,8923,08784.          Контейнера ПКС2М-2.8524141-1260601.06.19931504,74225,8923,09785.          Контейнера ПКС2М-2.8524142-1260601.06.19931504,72225,8923,08786.          Контейнера ПКС2М-2.8524143-1260601.06.19931504,74225,8923,09787.          Контейнера ПКС2М-2.8524144-1260601.06.19931504,72225,8923,08788.          Контейнера ПКС2М-2.8524145-1260601.06.19931504,74225,8923,09789.          Контейнера ПКС2М-2.8524146-1260601.06.19931504,72225,8923,09790.          Контейнера ПКС2М-2.8524147-1260601.06.19931504,74225,8923,09791.          Контейнера ПКС2М-2.8524148-1260601.06.19931504,72225,8923,09792.          Контейнера ПКС2М-2.8524149-1260601.06.19931504,74225,8923,09793.          Контейнера ПКС2М-2.8524150-1272101.06.19931580,9585,7526,56794.          Контейнера ПКС2М-2.8524151-1272101.06.19931580,9585,7526,56795.          Контейнера ПКС2М-2.8524152-1272101.06.19931580,9685,7526,57796.          Контейнера ПКС2М-2.8524153-1272101.06.19931580,9585,7526,56797.          Контейнера ПКС2М-2.8524154-1272101.06.19931580,9685,7526,57798.          Контейнера ПКС2М-2.8524155-1272101.06.19931580,9585,7526,57799.          Контейнера ПКС2М-2.8524156-1272101.06.19931580,9685,7526,56800.          Контейнера ПКС2М-2.8524157-1272101.06.19931580,9585,7526,57801.          Контейнера ПКС2М-2.8524158-1272101.06.19931580,9685,7526,56802.          Контейнера ПКС2М-2.8524159-1272101.06.19931580,9585,7526,57803.          Контейнера ПКС2М-2.8524160-1272101.06.19931580,9685,7526,56804.          Контейнера ПКС2М-2.8524161-1272101.06.19931580,9585,7526,57805.          Контейнера ПКС2М-2.8524162-1272101.06.19931580,9685,7526,56806.          Контейнера ПКС2М-2.8524163-1272101.06.19931580,9585,7526,57807.          Контейнера ПКС2М-2.8524164-1272101.06.19931580,9685,7526,56808.          Контейнера ПКС2М-2.8524165-1272101.06.19931580,9585,7526,57809.          Контейнера ПКС2М-2.8524166-1272101.06.19931580,9685,7526,56810.          Контейнера ПКС2М-2.8524167-1272101.06.19931580,9585,7526,57811.          Контейнера ПКС2М-2.8524168-1272101.06.19931580,9685,7526,56812.          Контейнера ПКС2М-2.8524169-1272101.06.19931580,9585,7526,57813.          Контейнера ПКС2М-2.8524170-1272101.06.19931580,9685,7526,56814.          Контейнера ПКС2М-2.8524171-1272101.06.19931580,9585,7526,57815.          Контейнера ПКС2М-2.8524172-1272101.06.19931580,9685,7526,56816.          Контейнера ПКС2М-2.8524173-1272101.06.19931580,9485,7526,56817.          Контейнера ПКС2М-2.8524174-1272101.06.19931580,9685,7526,56818.          Контейнера ПКС2М-2.8524175-1272101.06.19931580,9485,7526,56819.          Контейнера ПКС2М-2.8524176-1272101.06.19931580,9685,7526,56820.          Контейнера ПКС2М-2.8524177-1274901.06.19931610,6190,1227,91821.          Контейнера ПКС2М-2.8524178-1274901.06.19931610,6190,1227,91822.          Контейнера ПКС2М-2.8524179-1274901.06.19931610,6190,1227,91823.          Контейнера ПКС2М-2.8524180-1274901.06.19931610,6190,1227,91824.          Контейнера ПКС2М-2.8524181-1274901.06.19931610,6190,1227,91825.          Контейнера ПКС2М-2.8524182-1274901.06.19931610,6190,1227,91826.          Контейнера ПКС2М-2.8524183-1274901.06.19931610,6190,1327,91827.          Контейнера ПКС2М-2.8524184-1274901.06.19931610,6190,1327,91828.          Контейнера ПКС2М-2.8524185-1274901.06.19931610,6190,1327,91829.          Контейнера ПКС2М-2.8524186-1274901.06.19931610,6190,1327,91830.          Контейнера ПКС2М-2.8524187-1274901.06.19931610,6190,1327,91831.          Контейнера ПКС2М-2.8524188-1274901.06.19931610,6190,1327,91832.          Контейнера ПКС2М-2.8524189-1274901.06.19931610,6190,1327,91833.          Контейнера ПКС2М-2.8524190-1274901.06.19931610,6190,1327,91834.          Контейнера ПКС2М-2.8524191-1274901.06.19931610,6190,1327,91835.          Контейнера ПКС2М-2.8524192-1274901.06.19931610,6190,1327,91836.          Контейнера ПКС2М-2.8524193-1274901.06.19931610,6190,1327,91837.          Контейнера ПКС2М-2.8524194-1274901.06.19931610,6190,1327,91838.          Контейнера ПКС2М-2.8524195-1274901.06.19931610,6190,1327,91839.          Контейнера ПКС2М-2.8524196-1274901.06.19931610,6190,1327,91840.          Контейнера ПКС2М-2.8524197-1274901.06.19931610,6190,1327,91841.          Контейнера ПКС2М-2.8524198-1274901.06.19931610,6190,1327,92842.          Контейнера ПКС2М-2.8524199-1274901.06.19931610,6190,1327,91843.          Контейнера ПКС2М-2.8524200-1274901.06.19931610,6190,1327,92844.          Контейнера ПКС2М-2.8524201-1274901.06.19931610,6290,1327,92845.          Контейнера ПКС2М-2.8524202-1274901.06.19931610,6190,1327,92846.          Контейнера ПКС2М-2.8524203-1274901.06.19931610,6290,1327,92847.          Контейнера ПКС2М-2.8524204-1274901.06.19931610,6190,1327,92848.          Контейнера ПКС2М-2.8524205-1274901.06.19931610,6290,1327,92849.          Контейнера ПКС2М-2.8524206-1274901.06.19931610,6190,1327,92850.          Контейнера ПКС2М-2.8524207-1274901.06.19931610,6290,1327,92851.          Контейнера ПКС2М-2.8524208-1274901.06.19931610,6190,1327,92852.          Контейнера ПКС2М-2.8524209-1274901.06.19931610,6290,1327,92853.          Контейнера ПКС2М-2.8524210-1274901.06.19931610,6190,1327,92854.          Контейнера ПКС2М-2.8524211-1274901.06.19931610,6290,1327,92855.          Контейнера ПКС2М-2.8524212-1274901.06.19931610,6190,1327,92856.          Контейнера ПКС2М-2.8524213-1274901.06.19931610,6290,1327,92857.          Контейнера ПКС2М-2.8524214-1274901.06.19931610,6190,1327,92858.          Контейнера ПКС2М-2.8524215-1274901.06.19931610,6290,1327,92859.          Контейнера ПКС2М-2.8524216-1274901.06.19931610,6190,1327,92860.          Контейнера ПКС2М-2.8524217-1274901.06.19931610,6290,1327,92861.          Контейнера ПКС2М-2.8524218-1274901.06.19931610,6190,1327,93862.          Контейнера ПКС2М-2.8524219-1274901.06.19931610,6290,1327,92863.          Контейнера ПКС2М-2.8524220-1274901.06.19931610,6190,1327,93864.          Контейнера ПКС2М-2.8524221-1274901.06.19931610,6290,1327,92865.          Контейнера ПКС2М-2.8524222-1274901.06.19931610,6190,1327,93866.          Контейнера ПКС2М-2.8524223-1274901.06.19931610,6290,1327,92867.          Контейнера ПКС2М-2.8524224-1274901.06.19931610,6190,1327,93868.          Контейнера ПКС2М-2.8524225-1274901.06.19931610,6290,1327,92869.          Контейнера ПКС2М-2.8524226-1274901.06.19931610,6190,1327,93870.          Контейнера ПКС2М-2.8524227-1274901.06.19931610,6290,1327,92871.          Контейнера ПКС2М-2.8524228-1274901.06.19931610,6190,1327,93872.          Контейнера ПКС2М-2.8524229-1274901.06.19931610,6290,1327,92873.          Контейнера ПКС2М-2.8524230-1274901.06.19931610,6190,1327,93874.          Контейнера ПКС2М-2.8524231-1274901.06.19931610,6290,1327,92875.          Контейнера ПКС2М-2.8524232-1274901.06.19931610,6190,1327,93876.          Контейнера ПКС2М-2.8524233-1274901.06.19931610,6290,1327,92877.          Контейнера ПКС2М-2.8524234-1274901.06.19931610,6190,1327,93878.          Контейнера ПКС2М-2.8524235-1274901.06.19931610,6290,1327,92879.          Контейнера ПКС2М-2.8524236-1274901.06.19931610,6190,1327,93880.          Контейнера ПКС2М-2.8524237-1274901.06.19931610,6290,1327,92881.          Контейнера ПКС2М-2.8524238-1274901.06.19931610,6190,1327,93882.          Контейнера ПКС2М-2.8524239-1274901.06.19931610,6290,1327,92883.          Контейнера ПКС2М-2.8524240-1274901.06.19931610,6190,1327,93884.          Контейнера ПКС2М-2.8524241-1274901.06.19931610,6290,1327,92885.          Контейнера ПКС2М-2.8524242-1274901.06.19931610,6190,1327,93886.          Контейнера ПКС2М-2.8524243-1274901.06.19931610,6290,1327,92887.          Контейнера ПКС2М-2.8524244-1274901.06.19931610,6190,1327,93888.          Контейнера ПКС2М-2.8524245-1274901.06.19931610,6290,1327,92889.          Контейнера ПКС2М-2.8524246-1274901.06.19931610,6190,1327,93890.          Контейнера ПКС2М-2.8524247-1274901.06.19931610,6290,1327,92891.          Контейнера ПКС2М-2.8524248-1274901.06.19931610,6190,1327,93892.          Контейнера ПКС2М-2.8524249-1274901.06.19931610,6290,1327,92893.          Контейнера ПКС2М-2.8524250-1274901.06.19931610,6190,1327,93894.          Контейнера ПКС2М-2.8524251-1274901.06.19931610,6290,1327,92895.          Контейнера ПКС2М-2.8524252-1274901.06.19931610,6190,1327,93896.          Контейнера ПКС2М-2.8524253-1274901.06.19931610,6290,1327,92897.          Контейнера ПКС2М-2.8524254-1274901.06.19931610,6190,1327,93898.          Контейнера ПКС2М-2.8524255-1274901.06.19931610,6290,1327,92899.          Контейнера ПКС2М-2.8524256-1274901.06.19931610,6190,1327,93900.          Контейнера ПКС2М-2.8524257-1274901.06.19931610,6290,1327,92901.          Контейнера ПКС2М-2.8524258-1274901.06.19931610,6190,1327,93902.          Контейнера ПКС2М-2.8524259-1274901.06.19931610,6390,1327,93903.          Контейнера ПКС2М-2.8524260-1274901.06.19931610,6190,1327,93904.          Контейнера ПКС2М-2.8524261-1274901.06.19931610,6390,1327,93905.          Контейнера ПКС2М-2.8524262-1274901.06.19931610,6190,1327,93906.          Контейнера ПКС2М-2.8524263-1274901.06.19931610,6390,1327,93907.          Контейнера ПКС2М-2.8524264-1274901.06.19931610,6190,1327,93908.          Контейнера ПКС2М-2.8524265-1274901.06.19931610,6390,1327,93909.          Контейнера ПКС2М-2.8524266-1274901.06.19931610,6190,1327,93910.          Контейнера ПКС2М-2.8524267-1274901.06.19931610,6390,1327,93911.          Контейнера ПКС2М-2.8524268-1274901.06.19931610,6190,1327,93912.          Контейнера ПКС2М-2.8524269-1274901.06.19931610,6390,1327,93913.          Контейнера ПКС2М-2.8524270-1284301.06.19931616,1690,9628,18914.          Контейнера ПКС2М-2.8524271-1284301.06.19931616,1690,9628,18915.          Контейнера ПКС2М-2.8524272-1284301.06.19931616,1690,9628,18916.          Контейнера ПКС2М-2.8524273-1284301.06.19931616,1690,9628,18917.          Контейнера ПКС2М-2.8524274-1284301.06.19931616,1690,9628,18918.          Контейнера ПКС2М-2.8524275-1284301.06.19931616,1690,9628,18919.          Контейнера ПКС2М-2.8524276-1284301.06.19931616,1690,9628,18920.          Контейнера ПКС2М-2.8524277-1284301.06.19931616,1690,9628,19921.          Контейнера ПКС2М-2.8524278-1284301.06.19931616,1690,9628,18922.          Контейнера ПКС2М-2.8524279-1284301.06.19931616,1690,9628,19923.          Контейнера ПКС2М-2.8524280-1284301.06.19931616,1690,9628,18924.          Контейнера ПКС2М-2.8524281-1284301.06.19931616,1590,9628,18925.          Контейнера ПКС2М-2.8524282-1284301.06.19931616,1690,9628,18926.          Контейнера ПКС2М-2.8524283-1284301.06.19931616,1590,9628,18927.          Контейнера ПКС2М-2.8524284-1284301.06.19931616,1690,9628,18928.          Контейнера ПКС2М-2.8524285-1284301.06.19931616,1590,9628,18929.          Контейнера ПКС2М-2.8524286-1284301.06.19931616,1690,9628,18930.          Контейнера ПКС2М-2.8524287-1284301.06.19931616,1590,9528,18931.          Контейнера ПКС2М-2.8524288-1284301.06.19931616,1690,9528,18932.          Контейнера ПКС2М-2.8524289-1284301.06.19931616,1590,9528,18933.          Контейнера ПКС2М-2.8524290-1284301.06.19931616,1690,9528,18934.          Контейнера ПКС2М-2.8524291-1284301.06.19931616,1590,9528,18935.          Контейнера ПКС2М-2.8524292-1284301.06.19931616,1690,9528,18936.          Контейнера ПКС2М-2.8524293-1284301.06.19931616,1590,9528,18937.          Контейнера ПКС2М-2.8524294-1284301.06.19931616,1690,9528,18938.          Контейнера ПКС2М-2.8524295-1284301.06.19931616,1590,9528,18939.          Контейнера ПКС2М-2.8524296-1284301.06.19931616,1690,9528,17940.          Контейнера ПКС2М-2.8524297-1284301.06.19931616,1490,9528,17941.          Контейнера ПКС2М-2.8524298-1284301.06.19931616,1690,9528,17942.          Контейнера ПКС2М-2.8524299-1284301.06.19931616,1490,9528,17943.          Контейнера ПКС2М-2.8524300-1284301.06.19931616,1690,9528,17944.          Контейнера ПКС2М-2.8524301-1284301.06.19931616,1490,9528,17945.          Контейнера ПКС2М-2.8524302-1284301.06.19931616,1690,9528,17946.          Контейнера ПКС2М-2.8524303-1284301.06.19931616,1490,9528,17947.          Контейнера ПКС2М-2.8524304-1284301.06.19931616,1690,9528,17948.          Контейнера ПКС2М-2.8524305-1284301.06.19931616,1490,9528,17949.          Контейнера ПКС2М-2.8524306-1284301.06.19931616,1690,9528,17950.          Контейнера ПКС2М-2.8524307-1284301.06.19931616,1490,9528,17951.          Контейнера ПКС2М-2.8524308-1284301.06.19931616,1690,9528,17952.          Контейнера ПКС2М-2.8524726-1845601.11.19921395,75372,9011,57953.          Контейнера ПКС2М-2.8524727-1845601.11.19921395,75372,9011,57954.          Контейнера ПКС2М-2.8524728-1845601.11.19921395,75372,9011,57955.          Контейнера ПКС2М-2.8524729-1845601.11.19921395,75372,9011,57956.          Контейнера ПКС2М-2.8524730-1845601.11.19921395,75372,9111,57957.          Контейнера ПКС2М-2.8524731-1845601.11.19921395,75372,9111,57958.          Контейнера ПКС2М-2.8524732-1845601.11.19921395,75372,9111,57959.          Контейнера ПКС2М-2.8524733-1845601.11.19921395,75372,9111,57960.          Контейнера ПКС2М-2.8524734-1845601.11.19921395,75372,9111,57961.          Контейнера ПКС2М-2.8524735-1845601.11.19921395,75372,9111,57962.          Контейнера ПКС2М-2.8524736-1845601.11.19921395,75372,9111,57963.          Контейнера ПКС2М-2.8524737-1845601.11.19921395,75372,9111,57964.          Контейнера ПКС2М-2.8524738-1845601.11.19921395,75372,9111,57965.          Контейнера ПКС2М-2.8524739-1845601.11.19921395,75372,9111,57966.          Контейнера ПКС2М-2.8524740-1845601.11.19921395,75372,9111,57967.          Контейнера ПКС2М-2.8524741-1845601.11.19921395,75372,9111,57968.          Контейнера ПКС2М-2.8524742-1845601.11.19921395,75372,9111,57969.          Контейнера ПКС2М-2.8524743-1845601.11.19921395,75372,9111,57970.          Контейнера ПКС2М-2.8524744-1845601.11.19921395,75372,9111,57971.          Контейнера ПКС2М-2.8524745-1845601.11.19921395,75372,9111,57972.          Контейнера ПКС2М-2.8524746-1845601.11.19921395,75372,9111,57973.          Контейнера ПКС2М-2.8524747-1845601.11.19921395,75372,9111,57974.          Контейнера ПКС2М-2.8524748-1845601.11.19921395,75372,9111,57975.          Контейнера ПКС2М-2.8524749-1845601.11.19921395,75372,9111,57976.          Контейнера ПКС2М-2.8524750-1845601.11.19921395,75372,9111,57977.          Контейнера ПКС2М-2.8524751-1845601.11.19921395,75372,9111,57978.          Контейнера ПКС2М-2.8524752-1845601.11.19921395,75372,9111,57979.          Контейнера ПКС2М-2.8524753-1845601.11.19921395,75372,9111,57980.          Контейнера ПКС2М-2.8524754-1845601.11.19921395,75372,9111,57981.          Контейнера ПКС2М-2.8524755-1845601.11.19921395,75372,9111,57982.          Контейнера ПКС2М-2.8524756-1845601.11.19921395,75372,9111,57983.          Контейнера ПКС2М-2.8524757-1845601.11.19921395,75372,9111,57984.          Контейнера ПКС2М-2.8524758-1845601.11.19921395,75372,9111,57985.          Контейнера ПКС2М-2.8524759-1845601.11.19921395,75372,9111,57986.          Контейнера ПКС2М-2.8524760-1845601.11.19921395,75372,9111,57987.          Контейнера ПКС2М-2.8524761-1845601.11.19921395,75372,9111,57988.          Контейнера ПКС2М-2.8524762-1845601.11.19921395,75372,9111,57989.          Контейнера ПКС2М-2.8524763-1845601.11.19921395,75372,9111,57990.          Контейнера ПКС2М-2.8524764-1845601.11.19921395,75372,9111,57991.          Контейнера ПКС2М-2.8524765-1845601.11.19921395,75372,9111,57992.          Контейнера ПКС2М-2.8524766-1845601.11.19921395,75372,9111,57993.          Контейнера ПКС2М-2.8524767-1845601.11.19921395,75372,9111,57994.          Контейнера ПКС2М-2.8524768-1845601.11.19921395,75372,9111,57995.          Контейнера ПКС2М-2.8524769-1845601.11.19921395,75372,9111,57996.          Контейнера ПКС2М-2.8524770-1845601.11.19921395,75372,9111,57997.          Контейнера ПКС2М-2.8524771-1845601.11.19921395,75372,9111,57998.          Контейнера ПКС2М-2.8524772-1845601.11.19921395,75372,9111,57999.          Контейнера ПКС2М-2.8524773-1845601.11.19921395,75372,9111,571000.          Контейнера ПКС2М-2.8524774-1845601.11.19921395,75372,9111,571001.          Контейнера ПКС2М-2.8524775-1845601.11.19921395,75372,9111,571002.          Контейнера ПКС2М-2.8524776-1845601.11.19921395,75372,9111,571003.          Контейнера ПКС2М-2.8524777-1845601.11.19921395,75372,9111,571004.          Контейнера ПКС2М-2.8524778-1845601.11.19921395,75372,9111,571005.          Контейнера ПКС2М-2.8524779-1845601.11.19921395,75372,9111,571006.          Контейнера ПКС2М-2.8524780-1845601.11.19921395,75372,9111,571007.          Контейнера ПКС2М-2.8524781-1845601.11.19921395,75372,9111,571008.          Контейнера ПКС2М-2.8524782-1845601.11.19921395,75372,9111,571009.          Контейнера ПКС2М-2.8524783-1845601.11.19921395,75372,9111,571010.          Контейнера ПКС2М-2.8524784-1845601.11.19921395,74372,9111,561011.          Контейнера ПКС2М-2.8524785-1845601.11.19921395,75372,9111,571012.          Контейнера ПКС2М-2.8524786-1845601.11.19921395,74372,9111,561013.          Контейнера ПКС2М-2.8524787-1845601.11.19921395,75372,9111,571014.          Контейнера ПКС2М-2.8524788-1845601.11.19921395,74372,9111,561015.          Контейнера ПКС2М-2.8524789-1845601.11.19921395,75372,9111,571016.          Контейнера ПКС2М-2.8524790-1845601.11.19921395,74372,9111,561017.          Контейнера ПКС2М-2.8524791-1845601.11.19921395,75372,9111,571018.          Контейнера ПКС2М-2.8524792-1845601.11.19921395,74372,9111,561019.          Контейнера ПКС2М-2.8524793-1845601.11.19921395,75372,9111,571020.          Контейнера ПКС2М-2.8524794-1845601.11.19921395,74372,9111,561021.          Контейнера ПКС2М-2.8524795-1845601.11.19921395,75372,9111,571022.          Контейнера ПКС2М-2.8524796-1845601.11.19921395,74372,9111,561023.          Контейнера ПКС2М-2.8524797-1845601.11.19921395,75372,9111,571024.          Контейнера ПКС2М-2.8524798-1845601.11.19921395,74372,9111,561025.          Контейнера ПКС2М-2.8524799-1845601.11.19921395,75372,9111,571026.          Контейнера ПКС2М-2.8524800-1845601.11.19921395,74372,9111,561027.          Контейнера ПКС2М-2.8524801-1845601.11.19921395,75372,9111,571028.          Контейнера ПКС2М-2.8524802-1845601.11.19921395,74372,9111,561029.          Контейнера ПКС2М-2.8524803-1845601.11.19921395,75372,9111,571030.          Контейнера ПКС2М-2.8524804-1845601.11.19921395,74372,9111,561031.          Контейнера ПКС2М-2.8524805-1845601.11.19921395,75372,9111,571032.          Контейнера ПКС2М-2.8524806-1845601.11.19921395,74372,9111,561033.          Контейнера ПКС2М-2.8524807-1845601.11.19921395,75372,9111,571034.          Контейнера ПКС2М-2.8524808-1845601.11.19921395,74372,9111,561035.          Контейнера ПКС2М-2.8524809-1845601.11.19921395,75372,9111,571036.          Контейнера ПКС2М-2.8524810-1845601.11.19921395,74372,9111,561037.          Контейнера ПКС2М-2.8524811-1845601.11.19921395,75372,9111,571038.          Контейнера ПКС2М-2.8524812-1845601.11.19921395,74372,9111,561039.          Контейнера ПКС2М-2.8524813-1845601.11.19921395,75372,9111,571040.          Контейнера ПКС2М-2.8524814-1845601.11.19921395,74372,9111,561041.          Контейнера ПКС2М-2.8524815-1845601.11.19921395,75372,9111,571042.          Контейнера ПКС2М-2.8524816-1845601.11.19921395,74372,9111,561043.          Контейнера ПКС2М-2.8524817-1845601.11.19921395,75372,9111,571044.          Контейнера ПКС2М-2.8524818-1845601.11.19921395,74372,9111,561045.          Контейнера ПКС2М-2.8524819-1845601.11.19921395,75372,9111,571046.          Контейнера ПКС2М-2.8524820-1845601.11.19921395,74372,9111,561047.          Контейнера ПКС2М-2.8524821-1845601.11.19921395,75372,9111,561048.          Газоаналізатор УГ-22126-2030801.04.1980184 754,260,00905,931049.          Радіометр “Бета”2124-1697401.11.199416 171,25174,63306,191050.          Стол 2-х тумбовий1638-683701.11.1984122 639,41247,80185,441051.          Стол 2-х тумбовий1639-684801.11.1984122 104,09382,55185,441052.          компьютер Pentium3 800Е с кабелем интерфейсним3864-3021629.05.2001111 211,004 119,03490,431053.          Аналізатор “Аксай”2406-201.12.19921265,692,5930,641054.          Апарат “Політон”2410-601.07.19951760,659,95521,791055.          Апарат “Ромашка”2498-601.11.198412 223,36288,83491,301056.          Апарат “Эндатон”2510-1801.11.19921644,400,00332,821057.          Ваги медичні2407-301.12.19921435,6812,07270,901058.          Малий гігієнічний н-р2412-201.04.19931525,692,84353,461059.          Негетоскоп2408-401.05.19931314,551,60169,211060.          Палас2538-1682101.05.19931273,451,9444,431061.          Палас24899-1682101.05.19931273,471,9544,441062.          Палас24900-1682101.05.19931273,461,9544,431063.          Палас24901-1682101.05.19931273,471,9544,431064.          Спецустановка /бормашина2414-317201.08.1991119 754,071 495,8210 368,881065.          Трельяж4119-15522/409.07.19921195,020,0066,431066.          Трельяж24902-15522/409.07.19921195,030,0066,441067.          Тумбочки4118-15522/309.07.19921101,440,0028,311068.          Тумбочки5056-15522/309.07.19921101,440,0028,311069.          Центрифуга2423-1682201.11.19921358,830,10116,101070.          Джерело безперебійного живлення4174-1659401.12.199915 345,75580,1397,571071.          Компьютер 486.VL 24/661251-101.04.199618 182,621 768,12149,621072.          Принтер EPSON FX-117020078-2042201.09.199514 993,56810,95105,581073.          Принтер матричний EPSON FX -2180 A33124-1659930.12.2000129 959,432 335,53409,861074.          Принтер матричний Epson FX2180A33068-1524801.12.2000129 959,432 335,53409,861075.          Стол 2-х тумбовий1636-683101.11.1984122 607,4661,98185,441076.          Стол 2-х тумбовий1637-683401.11.1984122 607,4661,98185,441077.          Стол 2-х тумбовий3999-683101.11.1984122 608,1261,99185,441078.          Шафа книжна1670-2042301.07.199517 919,6388,04114,80

     3. Судові витрати покласти на позивача.

      Дата складення та підписання повного рішення –  07.05.2014.

                 Судді                                                                              М.О. Москаленко

                                                                                                  С.В. Вінніков

                                                                                                        І.П. Голенко

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *