Оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків на території міст Лисичанськ, Новодружеськ, Привіллі

На виконання Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150 оголошується конкурс на призначення управителя багатоквартирних будинків у містах Лисичанськ, Новодружеськ, Привілля. Повідомляє  прес-служба Лисичанської міської ради.

Організатор конкурсу — управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства; місце знаходження організатора конкурсу: вул. ім. Д.І. Менделєєва, 49, місто Лисичанськ, Луганська область, 93100.

Особи, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу:

Євдошенко М.М. — начальник житлового відділу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, член конкурсної комісії, телефон (06451) 4-69-38;

Шилова І.М. — головний спеціаліст житлового відділу управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, секретар конкурсної комісії, телефон (06451) 4-69-38.

Для отримання конкурсної документації необхідно звертатися до управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства за адресою: вул. ім. Д.І. Менделєєва, 49. м. Лисичанськ, Луганська область, 93100.

Конкурсна документація надається учаснику конкурсу особисто протягом трьох робочих днів після надходження від учасника конкурсу заяви про участь у конкурсі.

Критерії оцінки конкурсних пропозицій

Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Критерій Бали
Ціна послуги визначається відповідно до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком та з урахуванням винагороди управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі об’єкта конкурсу. Максимальна кількість балів — 50 балів.

Оцінювання пропозицій здійснюється по кожному будинку, що входить до об’єктів конкурсу (групи будинків), окремо.

Максимально можливу кількість балів щодо певного будинку (50 балів) отримує учасник, який запропонував найнижчу ціну послуги для цього будинку.

 

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою. Максимальна кількість балів — 10 балів

Оцінюється наявність власної технічно-матеріальної бази, або частково або повністю орендованої.

 

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців). Максимальна кількість балів — 10 балів.

Оцінюється наявність персоналу відповідної кваліфікації, знання і досвід роботи працівників.

 

 

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу. Максимальна кількість балів — 10 балів.

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших фінансових документів, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління у повному обсязі не менше одного місяця.

 

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства. Максимальна кількість балів — 20 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням асортименту, тривалості досвіду, географії надання послуг учасником конкурсу).

 

Максимальна сума балів дорівнює 100 балам. Основним критерієм під час оцінювання є найнижча ціна послуги, що становить 50 балів. Мінімальна кількість балів, яка дозволяє обрати учасника конкурсу управителем — 70 балів.

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання

Для участі в конкурсі учасники конкурсу подають:

1. Заяву про участь у конкурсі згідно з додатком 3 до Конкурсної документації, в якій зазначають:

— фізичні особи — підприємці: прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорту (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорту);

— юридичні особи — повне найменування, код за ЄДРПОУ.

2.Оригінали або копії наступних документів, які подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної пропозиції для їх оцінювання:

— засвідчені учасником конкурсу копії документів, які засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

— засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи — учасника конкурсу;

— засвідчена учасником конкурсу копія фінансової звітності суб’єкта господарювання за останній звітний період;

— засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

— засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість (якщо учасник є платником ПДВ);

— засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника єдиного податку (якщо учасник є платником єдиного податку);

— засвідчена учасником конкурсу копія витягу з ЄДРПОУ, що підтверджує право на здійснення економічної діяльності в сфері управління багатоквартирними будинками;

— оригінал довідки державної податкової інспекції про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

— оригінал довідки учасника довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою, крім того дані згідно з додатком 3 до Конкурсної документації;

— засвідчені учасником конкурсу копії технічних паспортів на транспортні засоби учасника;

— оригінал довідки учасника, яка містить інформацію про персонал, згідно з додатком 4 до Конкурсної документації;

— конкурсна пропозиція, надається відповідно до додатку 5 до Конкурсної документації;

— розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єктів конкурсу, окремо, надаються відповідно до додатку 6 до Конкурсної документації.

Під час розрахунку витрат, пов’язаних з утриманням, проведенням поточного ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоповерховому будинку, витрат на оплату комунальних послуг, учасник конкурсу користується формулами, які передбачено у Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», враховувати вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.12.2013 № 603 «Про затвердження Норм часу та матеріально-технічних ресурсів, норм обслуговування для робітників при утриманні будинків, споруд і прибудинкових територій», наказу Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004 № 150 «Про затвердження Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд», правила утримання житлових будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76.

— пропозицію щодо ціни на послугу з управління багатоквартирним будинком по кожному будинку в лоті окремо в електронному вигляді (на електронному носії) у вигляді бази Excel;

— засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;

— оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про наявність та розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу;

— учасник конкурсу повинен мати технічні та фінансові можливості щодо забезпечення майбутньої організації комунікацій із споживачами послуг для безпосередньої роботи з населенням, взаємодії з іншими внутрішніми підрозділами, що забезпечить надання вичерпної інформації споживачу.

3. Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника конкурсу (у разі її наявності), або підпис керівника юридичної особи, підпис фізичної особи — підприємця (у разі відсутності печатки). На конверті (пакеті) повинно бути зазначено «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку», № об’єкта конкурсу (групи будинків), вказано повне найменування, місцезнаходження організатора конкурсу, дата та час проведення конкурсу, повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, його місцезнаходження (місце проживання, у разі наявності різниці між юридичною адресою та фактичним місцезнаходженням учасника — вказувати окремо кожну адресу), код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), номери контактних телефонів учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх надали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу секретарю конкурсної комісії особисто або через уповноважену учасником конкурсу особу чи надсилається поштою за адресою: 93100, Україна, Луганська область, місто Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Менделєєва, 49, управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства.

Кінцевий строк подачі документів: до 17.00 16 липня 2018року.

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства, Луганська область, місто Лисичанськ, вул. ім. Д.І. Менделєєва, 49, кабінет начальника управління (поверх 2).

Дата: 17 липня 2018 року.

Час: 13:00.

Управління з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *